ประชาชนทุกคนจะต้องได้เงิน

สำหรับโครงการเราชนะ ที่ออกมาในตอนนี้ต่างเป็นที่พูดถึงจำนวนมาก
เมื่อผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า นายภาควัต ศรีสุรพล ส.ส.ขอนแก่น กล่ าว
โดยประชาช นสามารถใช้เ งินได้ภายในสิ้ นเดือน ม.ค. หรือต้นเดือน ก.พ.
ซึ่งรั ฐบ าลอ้างว่าสามารถครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยลงทะเบี ยนผ่ านโครงการเร าช นะว่า

การช่วยเหลือครั้งนี้ขอย้ำเตือนว่าประชาช นทุกคนจะต้องรับเงิ นเยี ยวย าจากรั ฐบ าลเพราะทุกคนคือ กลุ่มเสี่ยงที่อาจจะติดจากใครก็ได้
ดังนั้นที่รัฐบาลบอกว่าครอบคลุมไปถึงกลุ่มเปราะบางควรเป็นทุกคนไม่ใช่เฉพาะกลุ่ม

การลงทะเบีย นรับสิ ทธิในโครงการเร าชนะ จึงเป็นการเยี ยวย าที่ไม่ตอบโจทย์

เพราะยังมีคนไทยอีกหล ายล้ านคนที่ข าดการเข้ าถึงเทคโนโลยีคนแก่

ดังนั้นคนไทยทุกคนต้องได้รับการเยี ยวย าจากรั ฐ

ขอบคุณที่มา :