พิชัย ท้วง ต้องเปลี่ยน เป็นเงินสด

สำหรับคนที่กำลังรอข่าวของโครงการเราชนะ แต่พอออกมาแล้วกลับผิดหวังกันไปตามๆกันเพราะว่า
ไม่สามารถกดเงินสุดได้
เมื่อวันนี้ (20 ม.ค.) นายพิชัย นริพทะพันธุ์
กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา น าย กรั ฐ ม นต รี รมว. กลาโหม
ออกม า ตรการเ ยี ย ว ย า ไทยช นะ ผ่าน ครม.
ให้เ ยี ย ว ย าประชาชน เดือนละ 3,500 บ า ท เป็นเวลา 2 เดือน

แล้วรั ฐ บ า ลยังกำหนดว่าจะไม่จ่ า ยเป็นเ งิ นส ดแต่จะจ่ า ยเข้าบั ญ ชี
และเบิกเ งิ นส ดไม่ได้ นำไปใช้จ่ า ยได้แบ บโคร งการคนละครึ่ งเท่านั้น
ซึ่งสร้างความไม่พ อใจกับประชาชนเป็นจำนวนมาก เพราะในภาวะที่ลำบากกันอย่างมากนี้
ประชาชนมีความจำเป็นต้องใช้เ งิ น
ได้เร่งปรับเปลี่ยนการจ่ า ยเ ยี ย ว ย าให้กับประชาชน ให้เป็นเ งิ นส ดเพื่อบรรเท าความลำบ ากของประชาชน

การที่ไม่ให้เบิกเ งิ นสดโดยอ้า งว่ากลั วประชาชนจะไปซื้อ ล็ อ ต เ ต อ รี่ เหล้ า บุห รี่ บ้าง
กลัวไ ว รั สโ ค วิ ดจะติ ดมากับเ งิ นสดบ้าง กลัวจะไปใช้จ่ า ยเอื้ อประโยชน์กิ จกา รของเจ้าสั วบ้าง
(ซึ่งเรื่องที่เอื้ อประโย ชน์จำนวนมากกลับไม่พูดถึง) อีกทั้งยังจะจ่ า ยสัปดาห์ละ 1,000 บ า ท ติดต่อกัน 7 สัปดาห์

โดยทั้งหมดนี้รั ฐ บ า ลกำลังสับส น ทั้งที่คณะทำงา นเ ศ ร ษ ฐ กิ จของพรร คเพื่อไทยได้เตือ น
รั ฐ บ า ลแล้วว่าให้คิดให้ดี คิดให้ครบกรอบต่อย่างไรก็ดี เรื่องนี้อยากให้รั ฐ บ า ล
เร่งเปลี่ยนแป ลงเป็นการจ่ า ยเป็นเ งิ นสด เพื่อให้ช่ ว ยประชาช นได้ตรงตามความจำเป็นของประชาช นมากกว่า

 

โดยที่รั ฐ บ า ลก็ต้องจ่ า ยเ งิ นจำนวนนี้อยู่แล้ว ไม่เข้าใจใจว่าจะไปกำหนดให้ประชาชนยุ่งยา ก
เพิ่มขึ้นทำไม กลายเป็นรั ฐ บ า ลที่แ จ กเ งิ นประชาช นแต่กลับโดนประชาช นด่ามาตลอด