วิธีลงทะเบียน สินเชื่อ ออมสิน 10,000 บาท รอบใหม่

มาแล้วสำหรับใครที่กำลังรอสินเชื่อใหม่ของธนาคารออมสิน วันนี้
สินเชื่อฉุกเฉิน จากธนาคารออมสิน สำหรับ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากcv-19
วงเงินสูงสุด 10,000 บาท

ออมสิน ยังคงเปิดให้ประชาชน ที่ประกอบอาชีพอิสระ ขอ สินเชื่อฉุกเฉิน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงินสูงสุด 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์cv-19
ปัจจุบันยังให้ประชาชนที่สนใจขอ “สินเชื่อ” จากธนาคารได้ หากมีคุณสมบัติ
และสามารถขอสินเชื่อฉุกเฉินได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลสัญชาติไทย และอายุ 20 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น
มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท
มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนสามารถติดต่อได้
เป็นผู้ได้รับผลกระทบcv-19

เงื่อนไขสินเชื่อ

วงเงิน 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
ไม่ต้องมีหลักประกัน
ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก
เริ่มชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระ จากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
ระยะเวลา อนุมัติเงินกู้ และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 64

เอกสารปะกอบการสมัคร

บัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากcv-19 (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ
เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

ขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo

 

ขอบคุณข้อมูล : ธนาคารออมสิน