เตรียมเฮลุ้นปุ่มเข้าร่วมเราชนะรับอีก 3,500 บาท

มาแล้ว คนละครึ่งเตรียมเฮ ปุ่มเข้าร่วมรับเงิน 3500 บาท จากเราชนะ
ผู้ใช้ คนละครึ่ง ลุ้นปุ่มยืนยัน เข้าร่วมเราชนะ ง่าย ๆ รับอีก 3,500 บ าท ถึง 2 เดือน แต่ต้องอยู่ในกลุ่มได้รับสิทธิโดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม

 

ที่ประชุมเมื่อวันที่ 15 ม.ค.64 รายงานว่า
ในการประชุมคณะกรร มการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงิ นกู้เห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการ ‘เราชนะ’ แจ กเงิ นเยี ยวย าผู้ได้รับผลกระทบ CV ระลอกใหม่ 3,500 บ า ท

โดยมีกลุ่มเป้าหมายช่วยเหลือประมาณ 30-35 ล้านคน และจะใช้กรอบวงเงิ นเยี ยวย าประมาณ 2.1 แสนล้านบ าท

 

เงื่อนไข

ไม่ได้เลื อกช่วยเฉพาะ 28 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่ างที่มีกระแสข่าวออกมา

ขณะที่เกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นจะมี 4 กลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ ได้แก่

1.กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รั ฐ

2.กลุ่มเด็ กอายุต่ำกว่า 18 ปี

3.กลุ่มผู้มีร ายได้สูง และ

4.แ รง งานที่ได้รับสิทธิจากการประกันสังคม

ส่วนวิธีการลงทะเบี ยน ในส่วนผู้ถือ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ’

จะได้รับเงินอย่ างอัตโนมัติ 3,500 บ าท จำนวน 2 เดือน โดยไม่ต้องลงทะเบี ยนเพิ่มเติม

ขณะที่กลุ่มคนอื่นที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลจะต้องลงทะเบี ยนใหม่ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com