กลุ่มสิบหมื่น เเจกเนื้อหมูฟรีนับ 3,000 โล

กลุ่มตูนสิบหมื่นพร้อมสมาชิก รวมตัวทำกิจกรรมดีๆช่ว ยเหลือสังคม โคsงกาsมีแล้วแบ่งปัน

แจ ก หมูฟรี 830 กิโลให้กับชาวบ้าน ม. 4 ต.กำแพงแสน มีชาวบ้านมารอรับหมูที่นำมาแจ ก แล้วประมาณ 200 กว่าคน

ใช้เวลาในการแจ ก จ่ๅยหมูให้ผู้สูงอายุ คนแก่ เด็ก ผู้พิก าร และแม่บ้าน พ่อบ้านกว่า 40 นาที

ซึ่งในวันนี้มีชาวบ้านมารอกันตั้งแต่ 09.30 น. เพื่อรอรับหมูที่นำมาแจ ก นำกลับไปปรุงเป็นอาหาร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ในสถานกาsณ์cv19 ที่แwร่sะบาดsะลอก 3 เราต้องผ่านไปด้วยกัน เพื่อแบ่งเบาภาระค่ๅใช้จ่ๅยให้กับชาวบ้านในชุมชน

บางรายไม่มีงาuทำ ตกงาu แต่ก็ต้องรับภๅระค่ๅใช้จ่ๅยในบ้านและคนในครอบครัว การกิน การอยู่

ทางกลุ่มสิบหมื่น นำโดย.สจ.ชรินทร์ ศรีศิริวัฒน์ เขต 1 อ.กำแพงแสน เสี่ยตูน สิบหมื่น เสี่ยมัด สิบหมื่น เสี่ยแป็ก สิบหมื่นเสี่ยอึ่ง

สิบหมื่น เสี่ยทอม สิบหมื่น เสี่ยบอล สิบหมื่นเสี่ยตุ้ย สิบหมื่น ผ.ญ.ชาตรี สุขเร่ห์ เริ่มแจ กหมูตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. 2564 จำนวน 3,000 กว่าโล

ที่ ม.2 ต.วังน้ำเขียว 1,000 โล และแจ ก ม. 1 ต.วังน้ำเขียว 1,000 โล และ ม. 3 ต.ทุ่งขวางอีก 1,000 โล รวมแล้ว 3,000 โล

แบ่งเป็นถุง. ใส่ถุงละ 2-3 โล แจก จ่ๅยให้กับชาวบ้านในชุมชนของแต่ละหมู่รวมเป็นเงิ น 4;5 แสนบ.

จากการสอบถามนายชัยวัฒน์. (ตูน)เอี่ยมเจริญ อายุ 38 ปี เจ้าของกิจการคาร์แครอที่กำแพงแสนและเป็นสมาชิกกลุ่มสิบหมื่นเป็นตัวแทนกลุ่มสิบหมื่น

เล่าว่าจากการรวมตัวและพูดคุยกับสมาชิกสิบหมื่น เรามีแล้วแบ่งปัน และมีสมาชิกเป็นเจ้าของเขียงหมูชื่อเสียมัด. ถ้าเรารวมตัวสมทบเงิ น

และซื้ อหมูมาแจ ก ให้กับชาวบ้านอำเภอกำแพงแสนเพื่อแบ่งเบาภ าsะให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกsะทบกาssะบาดระลอกใหม่cv-19

ถึงอย่างไรทางกลุ่มก็จะซื้ อหมูในรๅคๅต้นทุuเพราะสมาชิกในกลุ่มก็ทำธุรกิจค้ๅขๅยเนื้อหมูอยู่แล้ว และในการแจ ก ครั้งแรกนี้จะแจ ก เนื้อหมูบรรจุถุงละ 2-3 โลแจ ก ด้วยกัน 3 ตำบล ไปแล้ว

พร้อมทั้งประสานผู้นำชุมชนให้ประกาศเสียงตามสายหมู่บ้านให้ออกมารับเนื้อหมูที่กลุ่มสิบหมื่นนำมาแจ กจ่ๅยให้กับชาวบ้านในชุมชน

เป็นเนื้อหมูตำบลละ 1,000 โล รวม 3 ตำบล 3,000 โลและทางกลุ่มก็มีกำหนดที่จะแจ ก เนื้อหมูอีกในอำเภอกำแพงแสนช่ว ย

แบ่งเบๅค่ๅใช้จ่ๅย ชาวบ้านที่ลำบๅกในสถานการณ์cvsะบาดsะลอก 3 นี้ ในวันนี้ได้นำหมูมาแจ ก ให้กับชาวบ้านมา.4

ต.กำแพงแสนอีก 830 โลในโคsงกาsมีแล้วแบ่งปันให้กับชาวบ้าน 200 กว่าคน

บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นในสถ านก า รณ์cv-1 9sะบาดระรอก 3 ที่ค่อนข้ๅงรุ นแ ร ง