คุณลุงยืนมองร้านก๋วยเตี๋ยว

ผู้ใช้อินสต าแกรมชื่อ up2yim ได้โพสต์เ รื่ อ งราวɤองคุณลุงท่านหนึ่งที่มา

ยื น ม อ งร้านก๋วยเตี๋ยวด้วย ค ว ามหิ ว ซึ่งจากโพสต์ ดังกล่าวไ ด้ระบุข้อค ว ามว่า

สงส า รลุงคงหิวม า ก มาด้อม ๆ ม อ ง ๆ แกคงไม่กล้ามาข อกิ น เราเ ห็ นพอดีเลยถามลุงไป

ว่าลุงหิ วใช่ใหมคะ แกตอบว่าครับผมหิ ว เราเลยบอกแกว่าเข้ามานั่งที่ร้านก่อนค่ะ เดี๋ยวหนูทำก๋วยเตี๋ยวให้ลุงท า น

เเละยังบอก ลุงอีกว่า ถ้าหิ วแวะเข้าม า กินได้ตล อดเลยค่ะ ต้องชื่นชมน้ำใ ຈɤอง

ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ที่มีค ว ามเมตต าต่อผู้ย ากไร้ ทำให้หลาย ๆ ค นเข้ามาแสดงค ว ามคิดเ ห็ นกันอ ย่ างล้นหลาม