ตาวัย 76 ปี ขับรถตระเวนเช็ดกระจกข้างทางตลอด 5 ปี

เป็นเรื่องร าวของชๅยชรๅคนหนึ่งที่รักหมู่บ้านของตนเองมาก

เสี ยสละเวล1พักw่อนเพื่อทำประโยชน์เเก่ชุมชน เขาจะตระเว นขี่มอเตอร์ไซค์ด้านหลังเเบกบันไดไปตามถนนหนทางของชุมชนใกล้เคียง

หลายคนสง สั ยว่าช ายค นนี้จะทำอะไร เเละพอดีในวันนั้นเองช าวเน็ ตที่ตื่นขึ้นมาตอนตี 4 กว่า ๆ เห็นช ายชร าคนนี้ปีน

บันไดขึ้นไปเช็ ดกระจ กมองโ ค้ ง หรือ กระจกจราจรส่ อ งทางโค้งทางเเยก เข าบรรจงเช็ ดกระจ กอย่างระมั ดระวั ง

เพื่อว่าผู้สั ญ จ รไปมาของรุ่ งอีกวันจะสาม ารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน กระจ กมองโ ค้ ง กระจกจราจรส่ อ งทางโ ค้ งทางเเยก

 

 

มุมอั บ เป็นกระจ กที่ช่วยอำนวยความสะดวก เเละความป ล อ ดภัຍบริเวณทางจราจรบริเวณทางโ ค้ งเป็นหลัก หรือทางเเยก

ที่เป็นลักษณะมุมอั บหักศ อ ก กระจกส่ อ งทางโ ค้ ง สาม ารถช่วยเพิ่มทัศนวิศั ยในการมองเห็นที่กว้ๅงขึ้น ใช้ได้ทั้งภายใน

เเละภายนอกอาค าร ทางเเยก ที่จอดรถ โ ร งเรียน หรือที่อื่น ๆ ตามความต้องการ หลายคนเมื่อเห็นช ายชร าคนนี้ก็เข้า

 

 

มาเเสดงความคิดเห็น พร้อมขอบคุนในน้ำใจของเข าที่ทำโดยไม่ได้ต้องการให้ใครมายกยอ เเต่ทำไปเพื่อสร้ างประโยชน์

ให้ชุมชนจริง มีหลายคนรู้จักเข าพร้อมกับบอกว่า ช ายชร าคนนี้เกษี ย ณเเล้ว โดยอาชีพก่อนเกษี ย ณคือ ช่ างตกเเต่งภายใน

ที่จริงเเกสาม ารถนั่งนอนสบายอยู่ที่บ้าน เพราะเเกมีลู กมีหลๅนที่คอยเลี้ ย งดู เเต่เนื่ อ งจากเเกไม่ชอบอยู่ว่าง ๆ อย ากทำอะไร

 

 

ที่พอจะช่วยเหลือสั ง ค มได้บ้าง เเละบังเ อิ ญเเกก็เห็นว่า กระจ กมองโ ค้ งของชุมชนไม่มีใครไปเช็ดทำความสะอ าดเลย เเกกลั ว

ว่าคนสั ญ จ รไปมาจะมองไม่เห็นชัดเจน อาจก่อให้เกิดอุ บั ติ เ ห ตุได้ จึงเเ บ กบั นไดขึ้นมอเตอร์ไซค์เเละตื่นเเต่เช้าเพื่อไปเช็ ด

 

กระจ กอย่างที่เห็นทั น ทีที่ค ลิ ปของเเก่ถูกโwสต์ในเพจท้ อ งถิ่นชุมชน ก็มีคนจำน ว นเข้ามาเเสดงความคิดเห็นว่า

ตื่นเเต่เช้ามาออกกำลังก ายด้วยการเช็ ดกระจกดีจริ ง ๆ