บัตรคนจนเคาะรับ 1,200 บาทตอนไหนเช็กเลย

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชน กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะ 3 สำหรับผู้ถือบัตรคนจนโดยโครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3 เป็นการเพิ่มค่าครองชีพให้กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน อีกเดือนละ 200 บาท ครอบคลุมกลุ่มประชากรประมาณ 13.65 ล้านคน

โดยจะจ่ายเงินเยียวย าทั้งหมด 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นจนไป สิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2564ซึ่งหมายความในรอบเดือนมิถุนายน 2564 สิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงเดิม และจะได้รับเงินมากขึ้นในเดือนถัดไป กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้จำนวนเงินเยียวย าที่ได้นั้น จะเป็นการได้เพิ่มจากสิทธิที่เคยได้รับ ได้แก่

1.วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ได้รับเงิน 200-300 บาทต่อคน ไม่สามารถกดเงินออกมาเป็นเงินสดได้ เพื่อนำไปใช้ซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต ซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

2.ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ จะได้รับ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ซึ่งวิธีการใช้วงเงินนี้คือ การรูดบัตรหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส. โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

3.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม ได้รับ 45 บาทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

นอกจากนี้เมื่อปี 2563 ครม.มีมติอนุมัติขย ายระยะเวลาของโครงการช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่ตุลาคม 2563 – กันย ายน 2564 โดยมีสิทธิที่จะได้รับดังนี้

4. ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยเมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตร โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้


5.ส่วนลดค่าไฟฟ้า จะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท โดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้