ประกันสังคมมาตรา 40 จ่ายเงินวันสุดท้ายเช็คด่วนที่ไหนได้บ้าง

ประกันสังคม มาตรา 40​กำหนดให้แรงงานอิสระ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร สงขลา

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา ที่สมัครมาตรา 40 ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2564 แต่ยังไม่ชำระเงินสมทบงวดแรกต้องจ่ายภายในวันที่ 10 ส.ค.นี้ เพื่อรับสถานะความเป็นผู้ประกันตนตาม

กฎหมาย และรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาทต่อคน

8 ช่องทางจ่ายเงินประกันสังคม มาตรา 40

เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)

เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส

เคาน์เตอร์บิ๊กซี

เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดมหาชน

ผ่าน Mobile Application ShoppyPay

ตู้บุญเติม

หมายเหตุ: ทั้ง 8 ช่องทางฟรีค่าธรรมเนียม

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินสมทบแล้วจะมีสถานะความเป็นผู้ประกันตนโดยสมบูรณ์ มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน การชำระเงินสมทบมาตรา 40 อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทุก ๆ เดือน จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม อย่างครบถ้วนทุกกรณีอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ทางเลือกจ่ายเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 40

ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท
ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท
ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท

สิทธิประโยชน์

ทางเลือก 1 : เจ็บป่ว ย ทุพพ ล ภาพ เสี ยชี วิต
ทางเลือก 2 : เจ็บป่ว ย ทุพพ ล ภาพ เสี ยชี วิต
ทางเลือก 3 : เจ็บป่ว ย ทุพพ ล ภาพ เสี ยชี วิต ชร าภาพ สงเคราะห์บุ ตร

 

รายละเอียดประกันสังคม มาตรา 40

สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนสอบถามผ่านสายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง. หรือที่เว็บไซต์

ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ www.sso.go.th