ประกาศงดเก็บค่าไฟ 6เดือน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศขย ายเวล ายกเว้นค่ าไฟ

โดยได้เผยว่า ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การขย ายระยะเวล ายกเว้นการเรียกเก็บค่ าไฟฟ้าอัตร าขั้นต่ำ

ตั้งแต่ค่ าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาค ม ธันวาค ม 2564 ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีประกาศ

เรื่อง ยกเว้นการเรียกเก็บอัตร าค่ าไฟฟ้าขั้นต่ำ ตั้งแต่ค่ าไฟฟ้าประจำเดือน

และคณะกร รมการกำกับกิจการพลังงานได้มีประกาศให้ข ย ายระยะเวล ายกเว้นการเรียกก็บอัตร าค่ าไฟฟ้าขั้นต่ำ (Minimum Charge)

จากกำหนดเดิมออก ไปอีก 6 เดือน คือ ตั้งแต่ค่ าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาค ม ธันวาค ม 2564

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรั ฐมนตรี และประกาศคณะกรร มการกำกับกิจการพลังงานดังกล่ าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จึงขย ายระยะเวล ายกเว้นการเรียกเก็บคำ ไฟฟ้าอัตร าชั้นต่ำร้อยละ 70 ของค่ าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ านมาสิ้ นสุดในเดือนปัจจุบัน กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกล าง

ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพ าะอย่ าง

ประเกทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร(อัตรา TOU) และประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร (อัตร า TOU)

ตั้งแต่ค่ าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาค ม -ธันวาค ม 2564 โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่ าว

จ่ายค่ความต้องการพลังไฟฟ้า (Demnand Charge)ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาค ม 2564

(นายสมพงษ์ ปรีเปรม) ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค