มีเงินทอ งใช้ไม่ ข า ดสาย เ ด่ นจ นหม อดูต้ อ งทั ก ปลดหนี้สิน เก ณฑ์

เ งิ นทอ งเข้ าหา ท่านที่เกิด วันศุกร์

คนเกิด วันนี้หากอย า กร วย เร็วต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินจะร่ำร วย เร็วมากหากทำงานประจำ

ห รื อรั บราชการอาจไม่ร วย เร็ว แ ต่ ก็ พ อมีอยู่มีกินมีหน้ามีตาแต่ควรหาอาชีพเสริมทำควบคู่กันไปด้วยคน

วั น นี้ พู ด จาน่าฟังคนมักคล้อยตามอยู่แล้วจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ มีเงินทองใช้ไม่ข า ดมือมีบ้านมีรถหมดห นี้ สิ น

และด ว ง ยั งดีย าวจนถึงก่อนสงกรานต์ด้านโชค ล า ภ ก็ มี เ ก ณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ได้เงินก้อนโต

เ งิ นทอ งเข้ าหา ท่านที่เกิด วันเสาร์

ด ว ง ช ะตานี้หากมีคนเข้ามาอุปถัมภ์จะก้าวหน้าและเติบโตไวมากทั้งในเ รื่ อ งหน้าที่การงานและคู่ครองคนเกิด

วั น นี้ หา กทำงานที่เกี่ยวข้องกับความสวย ค วา มงามเสื้อผ้าจะเติบโตและก้าวหน้าไวมากทั้งงานประจำ

แ ล ะ ธุ ร กิ จ ส่ วนตัวให้ร ะ วั งเ รื่ อ งการใช้เงินเพื่อตอบสนองความต้องการตัวเองจะทำให้มีปัญหาขัดสนเ รื่ อ งเงินทอง

เ งิ นทอ งเข้ าหา ท่านที่เกิด วันอังคาร

คนเกิด วันนี้ด ว งชะตาตอนยังเล็กมักจะต้องดิ้นรนลำบากมากพอสมควรแต่ชะตาชีวิตจะสอนให้แกร่ง

เ พื่ อ โ ตมาจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในหน้าที่การงานคนเกิด วันนี้หากทำงานอิสระจะร วย เร็วกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันร วย

แบบเฉียบพลันทำงาน2ถึง3ปีมีเงินซื้อรถด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองได้แล้วแต่หากทำงานประจำ

ก็ ถื อ ว่ า ดี เ รื่ อ ย อ าจไม่หวือหวาเพราะประจบประแจงไม่เป็นแต่ก็สุขสบายตามอัตภาพ