ม.40 รับเงิน 5,000 บาท

ประกันสังคมมาตรา 40 เงินเยียวยา รอบ 2 เปิดวิธียื่นทบทวนสิทธิ เช็คที่นี่

ประกันสังคมมาตรา 40 เงินเยียว ย า สำนักงานประกันสังคมเปิดวิธียื่นทบทวนสิทธิ เพื่อรับเงินเยียวย า 5000 บาท เช็คที่นี่

จากกรณีที่ สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่สมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนและยังไม่ได้รับสิทธิ เนื่องจากโอนเงินไม่สำเร็จนั้น

 

 

 

 

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ว่า ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิเนื่องจากการโอนไม่สำเร็จ

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกันตนที่โอนไม่สำเร็จได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หน้าตรวจสอบสิทธิ

กรณีไม่สามารถโอนเงินสำเร็จด้วยสาเหตุที่ผู้ประกันตนไม่ผูกพร้อมเพย์ ขอให้ติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชี

ส่วนกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิผู้ประกันตนสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 นี้

 

 

วิธียื่นทบทวนสิทธิ

ใช้เพียงบัตรประชาชนในการยื่นทบทวนสิทธิ

ในเว็บไซต์ www.sso.go.th เมื่อขึ้นข้อความไม่ได้รับสิทธิสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ หากขึ้นได้รับสิทธิแต่ไม่ได้รับเงินเยียวย า

ให้รอโอนเงินรอบเก็บตก ซึ่งจะโอนให้ทุกสัปดาห์ในวัน พฤหัสและวันศุกร์

วิธีทบทวนสิทธิ์สามารถทำได้ดังนี้

1.โทรติดต่อหมายเลข 1506

2.ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่

 

ส่วนผลการโอนเงินเยียวย าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (24- 26 สิงหาคม 2564) สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน

ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 คนละ 5,000 บาท ไปแล้วจำนวน 4,496,381 คน ปรากฏว่า โอนสำเร็จ จำนวน 4,096,790 คน และโอนไม่สำเร็จ จำนวน 399,591 คน

ซึ่งส่วนใหญ่ที่โอนไม่สำเร็จมาจากสาเหตุ ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนสูงถึง 379,701 คน และสาเหตุอื่น ๆ จำนวน 19,890 คน ทำให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือทันในการโอนรอบนี้

หมายเหตุ: สำนักงานประกันสังคม ได้โอนเงินเยียวย ารอบแรกให้กับผู้ประกันตนพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัดไปแล้ว อยู่ระหว่างให้ผู้ประกันตนที่โอนเงินไม่สำเร็จสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้.

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม