ยังทัน รีบสมัคร รับเงิน 5,000 บาท

ช่องทางการสมัครประกันสังคมมาตรา 40

-เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา

-ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา

-Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์

-เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ

-สายด่วนประกันสังคม 1506

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40 มีดังนี้

-มีสัญชาติไทย
-อายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
-เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ


-ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (มาตรา 33)

-ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39)

-ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

-ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย00)

-ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

 

วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th มีดังนี้
-เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

-เลือกลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40

-กรอกข้อมูลผู้สมัคร ประกันสังคมมาตรา 40

-เลขประจำตัวประชาชน


-เลขหลังบัตรประชาชน

-คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล

-วันเดือนปีเกิด

-อีเมล (ถ้ามี)

-กดตรวจสอบ

-กรอกที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้


-กรอกกลุ่มอาชีพ รายได้ต่อเดือน, สภาพร่างกาย (กรณีเป็นผู้พิการ)

-เลือกจ่ายเงินสมทบ (มีให้ 3 ทางเลือก) เลือกสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน

-ตอบคำถามว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่?

-กด “ยอมรับเงื่อนไข/ข้อตกลง” แล้วกด “ยืนยัน”

-หากผ่านทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะยืนยันผ่าน SMS ถือว่าขึ้นทะเบียนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย