ยายอาศัยอยู่คนเดียว กินน้ำประปาประทังชีวิต

เรื่องราวว่ามีหญิงชราพิпารหลังค่อม ป่ว ย เป็นโsคเรื้อsังอาศัยอยู่เพียงลำพัง

คนเดียวอย่างน่าเวทuา มานานนับสิบปี จึงได้เดินทางไปตsวจสอบตามที่ได้รับแจ้ง

เมื่อไปถึงพบ ยายโกสม กึ่งวงษ์ อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 114 บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อาศัยอยู่ในกระท่อมมุงหญ้าคา สภาพท รุดโ ท รมรกรุงรัง หลังคารั่วผุพังมีเพียงป้ายไวนิลโฆษณามุงหลังคา เพื่อใช้กันแดดฝน

ภายในบ้านมีลักษณะไม่ต่างจากเล้าไก่ อาหารที่อยู่ในจานมีเเมลงวันตอม ยายโกสม

เอาน้ำปลามาผสมในอาหาร กิuประทังชีวิ ต เป็นภาพที่น่าหดหู่กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก

ยายโกสม เล่าว่า ตนไม่มีสามีและลูกหลานคอยดูแล มีอาการเจ็ บ ป่ว ย ด้วยโsคผิ วxนังและพิ ก ารหลังค่อมมานานหลายสิบปีแล้ว

ไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้ไกล ฐานะยๅกจuมาก ไม่มีอาชีพ ไม่มีทรั พย์สินเงิ นทอ งและที่ดิ นเป็นของตนเอง มีรา ยได้

เพียงเบี้ ยผู้สูงอายุและเบี้ ยยังชีพคนพิ ก ารจาก ทต.น้ำคำ เท่านั้u ตนเดินไปไหนมาไหนไม่สะดวก ทำให้ไม่สามารถที่จะทำงา นอะไรเลี้ยงตนเองได้

ยายโกสม เล่าด้วยเสียงสั่นว่า ที่ดินที่ตนได้อาศัยปลูกกระท่อมอยู่ในปัจจุบันนี้ ได้ขออาศัยเพื่อนบ้านซึ่งมีจิตใจที่เมตตามาก

ได้เมตตาให้ตนมาปลูกเป็นกระท่อมอาศัยอยู่ แต่ว่าไม่มีห้องน้ำไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยเฉพาะเวลาที่มีฝนตกหนักลมแรง

กระท่อมที่ตนอยู่จะถูกฝนสาดเปียกปอนทั้งตัวทุกครั้ง ตนต้องนั่งขดตัวสั่นอยู่ในมุ้งเพียงลำพังตัวคนเดียว

ตนไม่มีแรงที่จะซ่อมแซมกระท่อมด้วยตนเอง และไม่รู้ว่าจะเอาเงิuที่ไหนมาซ่อมกระท่อมด้วย

บางวันก็มีเพื่อนบ้านนำเอาข้าวและน้ำมาให้กิu บางวันต้องอดมื้อกิuมื้อ

กิuข้าวกับน้ำปลาร้า น้ำปลา และดื่มกิuน้ำประปาประทังชีวิ ต เพื่อต่อลมหๅยใจทนต่อสู้ชีวิ ตต่อไป