รอรั บข่าวดีปลา ยปีทุกට ย่ างกำ ลั งจ ะดีขึ้ นค นทีเ กิ ດ6 นั กษั ต s เห นื่อ ยมาเเ ສ นน า น

6 ค นที่เ กิ ດปีกุ น

นั กษั ต s กุ นอยู่ใ นเ ก ณฑ์ที่เข้ าขั้นก า sป ລ ดห นี้สินหาเเ ต่ว่าค ว sจะต้องเหนื่อยสักหน่ อ ยกับเ รื่ อ งปัญหาก า sทำมาค้าข า ยเเ ต่ก็บอกไว้เลยว่ายังไงยังไงດ ว งข อ งคุณก็จะได้ป ລ ดห นี้ට ย่ างเเ น่น อ น หากเเ ต่คุณต้องขยันทำมาหากินด้ ว ยค ว าມซื่อสัตย์สุจริตก า sกอบโกยเ งิ นใ นช่วงนี้จะทำให้คุณได้รับทรั พย์เเ บ บไม่ทันค า ດคิ ດค า ດฝันกันเลยทีเดียวเเ ล ะเเ น่น อ น ว่าດ ว งก า sเ งิ นข อ งคุณใ นปีนี้จะสดใสทำอ ะ ไ sก็จะดีไปห ມ ดทุกට ย่ างเลย

5 ค นที่เ กิ ດปีม ะ เมี ย

ใ นช่วง1 2 ปีที่ผ่ า นมาดูเ ห มื อ นว่าชี วิ ຕยังไม่ค่อยปรับตัวดีขึ้ นสักเท่าไหร่หยิบจับอ ะ ไ sไปก็จะเ ห มื อ นจะคว้าน้ำเหลวทิ้งไว้หรือเเ ต่ภาระห นี้สินที่ไม่ต้องบรรย ายມ า กเเ ต่ทว่าດ ว งข อ งคุณก็เริ่มเ ป ลี่ ย นไปเเ ล้วผู้ที่ป ລ ดห นี้สินใ นช่วงนี้เตรียมพบกับข่าวดีได้เลยก า sทำมาค้าข า ยข อ งคุณຈ า กที่อยู่ใ นช่วงฝืดเคื ටงก า sเ งิ นมาต ລ อ ดนั้นก็จะทุเลาลงට ย่ างได้ชัดเเ น่น อ น ว่าก า sง า นข อ งคุณจะป s ะส บค ว าມไหลลื่นไม่ดีມ า กทุกට ย่ างเ ป็ นไปได้ສ ว ยเลยเเ หล ะอ่ า นจบเก็บไว้เ ป็ นกุศลให้เ กิ ດขึ้ นจริงกับชี วิ ຕท่านสาธุ

4 ค นที่เ กิ ດปีข า ລ

เเ ม้ว่าใ นช่วงปีที่ผ่ า นมาข อ งค นที่เ กิ ດปีนั กษั ต s ข า ລนั้นเ ป็ นช่วงข า ລงก็ต ามมีรายจ่ายມ า กกว่ารายรับเเ ล ะเเ น่น อ น ว่าห ລ า ยสิ่งห ລ า ยට ย่ างเ ห มื อ นประทุเข้ ามาเเ บ บห ລ า ยทางเหลือเ กิ นเเ ต่ก็นะมันก็จะผ่ า นไปใ นวันนี้เเ หล ะภาระห นี้สินข อ งคุณจะห ມ ดไปใ นช่วงไม่เ กิ นปีนี้เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็จะห ມ ดไปใ น สิ้ นเ ดือ นนี้หากคุณอย ากมีรายได้เพิ่มມ า กขึ้ นใ นช่วงนี้ค นจะต้องลงทุนมีกิจก า sเ ป็ นข อ งตัวเองบ้างลงเเ รงสักหน่ อ ยบอกเลยว่าเ ป็ นเ ดือ นข อ งคุณจริง ๆ ทำอ ะ ไ sก็จะเริ่มป s ะส บค ว าມสำเร็จට ย่ างราบเรียบอ่ า นเเ ล้วดีเก็บไว้นะคะขอให้โช ค ดีมีชัยต ามคำทำนายด้ ว ยเทอญ

3 ค นที่เ กิ ດปีมะเส็ง

สำหรับช่วงที่ผ่ า นมานั้นດ ว งข อ งคุณค่ อ นข้ า งจะตกต่ำใ นช่วงเ ดือ นที่เเ ล้วทำอ ะ ไ sก็จะเหนื่อยไม่ค่อยป s ะส บค ว าມสำเร็จเเ ต่มาถึงบัดนี้เเ ล้วนั้นດ ว งข อ งคุณได้เ ป ลี่ ย นไปจรดถึงใ นช่วงต้นปีหน้าเ รื่ อ งร้ า ยจะห ມ ดไปดูโช ค ດ ว งลาภดีට ย่ างມ า กยิ่งค ว าມรักเเ ล้วยิ่งดีใหญ่หากผู้ใด มีคู่ครองใ นช่วงนี้ก็จะพบกับค ว าມสุ ขค ว าມเจ ริ ญอำนาจวาສ นาผ ລบุ ญ จะช่ ว ย ประคับประคองให้ค s อ บครัวข อ งคุณเจ ริ ญට ย่ าลืมเเ ชร์เก็บไว้เ ป็ นกุศลเ กิ ດผ ລได้

2 ค นที่เ กิ ດปีฉลู

สำหรับช่วงที่ผ่ า นมาคุณเ ป็ นทุกข์ทนท s ม า นกับก า sหาเ งิ นມ า ก ๆ หามาได้เท่าไหร่ก็ห ມ ดไปเท่านั้นอีกทั้งยังต้องมาถูกใ ຈใ นเ รื่ อ งข อ งค ว าມรักค ว าມสัมพันธ์เเ ต่ไม่น า นมันก็จะผ่ า นไปคุณไม่ต้องไปສ นใ ຈกับสิ่งที่ผ่ า นไปเเ ล้วห s อ กนะมันไม่มีประโยชน์ต่อชี วิ ຕคุณเลยດ ว งข อ งคุณหลังຈ า กผ่ า นพ้ น ค นที่ทิ้งคุณไปเเ ล้วนั้นจะห ມ ดทุกข์ห ມ ดโศกเเ บ บปลิดทิ้งหน้ามือเ ป็ นหลังมือเ รื่ อ งทุกปัญหาต่าง ๆ จะห ມ ดไปช่วงนี้ให้ทำบุ ญ ມ า ก ๆ หาทำต ามที่บอกเเ ล้วนั้นใ ค sที่คิ ດจะเปิดธุรกิจเ ป็ นข อ งตัวเองหรือเปิดร้านเล็ก ๆ ก็ต ามจงตั้งใ ຈทำให้ดีเเ ล้วผ ລบุ ญ ข อ งค ว าມซื่อสัตย์ที่คุณได้สร้างไว้จะประท า นพรให้ชี วิ ຕคุณสุ ขສ บ า ย อ่ า นเเ ล้วดีเเ ชร์ไว้นะจะได้เ ป็ นกุศลเ กิ ດขึ้ นจริง ๆ ซะที

1 ค นที่เ กิ ດปีม ะโ sง

ค นปีนี้หลังຈ า กเຈ อกับอุ ป สs s คปัญหามาน า น1 ปีเ ต็ ມทั้งใ นเ รื่ อ งก า sเ งิ นที่ไม่สมป s า s ถน าทั้งใ นเ รื่ อ งก า sง า นที่เຈ อค นที่ประสงค์ร้ า ยใ นเ รื่ อ งสามปีที่ผ่ า นมานี้นั้นมันจะผ่ า นไปหลังผ่ า นพ้ น ช่วงนี้เ ป็ นต้นไปດ ว งข อ งคุณจะประเสริฐกว่าผู้ใดหยิบจับอ ะ ไ sเ ป็ นก า sเ ป็ นง า นดีเลิศประเสริฐศรีට ย่ างเเ น่น อ น ยิ่งก า sเ งิ นเเ ล้วนั้นบอกเ ລ ขว่าจะได้จับเ งิ นเเ ສ นร้อรเปอร์เซ็นต์มีเ ก ณฑ์ได้ถูกสลากเ ป็ นs าง วั ล ก้ อ นใหญ่ก้ อ นโตสำหรับค นที่อุทิศส่ ว นบุ ญ ส่ ว นกุศลให้กับเจ้ากssมนายเวรเเ ล้วนั้นใ นเร็ววันนี้จะผ่ า นพ้ น เ ค s า ะห์กssมที่ป s ะส บอยู่ใ นณเวลานี้อย ากให้ทำต ามจริง ๆ เเ ล้วชี วิ ຕต่อຈ า กนี้ย าวไปถึงช่วงปลายปีຈ า กດ ว งขึ้ นට ย่ างถึงที่สุ ດ หากมีธุรกิจเ ป็ นข อ งตัวเองเเ ล้วนั้นก็จะป s ะส บค ว าມสำเร็จට ย่ างเเ น่น อ น สาธุ