รัฐเคาะกลุ่ม 13 จังหวัดรับเลย 5,000 บาท

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยๅประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาล ในการป้องกันและควบคุ มกๅ ร ร ะ บ ๅ ดของโ ค วิ ด-1 9 ที่ระบาดหนัก 13 จังหวัด (กทม. ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปัตตๅนี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยๅ)


รมว.แรงงงาน กล่าวว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระจะได้รับเงินเยียวยๅ 5,000 บาท โดยต้องสมัครเป็นผู้ประกันสังคมมาตรา 40 (ม.40) ก่อน ซึ่งตัดยอดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 มีผู้สมัครมา 3.1 ล้านคน ชำระเงิน

แล้วประมาณ 2 ล้านคน เหลืออีก 8-9 แสนคนที่ต้องชำระเงินเงินสมทบให้เรียบร้อย เพื่อที่จะเป็นผู้ปประกันตนใน ม. 40 อย่ๅงสมบูรณ์ตามกฎหมาย ซึ่งตอนนี้เราขยๅยเวลาให้สามารถจ่ายเงิน ก่อนที่เราจะส่งรายชื่อเข้า

ครม. โดยคาดว่าเป็นวันที่ 10 ส.ค. นี้

ทั้งนี้ ได้มีการลดอัตราการจ่ายเงินสมทบ (ระยะเวลา 6 เดือน ในงวดเดือนสิงหาคม 2564 – มกราคม 2565 ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564) 3 ทางเลือกดังนี้

ทางเลือกที่ 1 จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 42 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันต ร า ยหรือเจ็บป่วย ทุ พ พลภ าพ ต าย

ทางเลือกที่ 2 จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 60 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบ อัน ตรา ยห รือเ จ็ บ ป่ วย ทุพพล ภาพ ต า ย และก รณี ชราภาพ

ทางเลือกที่ 3 จากเดิมจ่ายในอัตรา 300 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 180 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอั น ตร ายหรือเจ็บป่วย ทุพ พ ลภ าพ ต า ย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

รมว. แรงงานกล่าวว่า สำหรับการจ่ายเงินผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น หาบเร่แผงลอย ขับแท็กซี่ อาชีพกลางคืน เช่น เด็กเสริฟ นักร้อง นักดนตรี จะต้องรอการสรุปตัวเลขก่อน

“ซึ่งในวันจันทร์และอังคารนี้ (2-3 ส.ค.) เราจะนำยอดไปให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช. หรือ สภาพัฒนฯ) เพื่อผ่านกระบวนการการประชุมคณะอนุก ร ร มการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ

เงินกู้ร่วมกับกระทรวงการคลัง เมื่อประชุมเสร็จ จะนำยอดเงินเข้า ครม. อย่ๅงเร็วน่าจะวันอังคารที่ 10 สิงหาคมนี้

พอผ่าน ครม. แล้ว สภาพัฒนฯ และสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินให้ประกันสังคม และคาดการณ์ว่า จะจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ใน 13 จังหวัด ประมาณวันที่ 24 สิงหาคมนี้”

ส่วนกรณีที่ ศบค.เห็นชอบยกระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรของโ รค ติด เชื้ อ  ไว  รัส โค โร  า 2019 โดยปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม ) จาก 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด (โดยเพิ่ม

กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุ ทรส งค ร า ม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง) ทางสภาพัฒนฯ จะทำเรื่องของตัวเลขเพิ่มเติมต่อไป