รับสิทธิ 5,000 บาทแล้วได้อะไรบ้าง

สำหรับการลงทะเบียน ม.40 หลายๆคนที่สมัคร ยังไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ว่า ได้สิทธ์อะไรบ้าง

ใน “ประกันสังคม ม.40” มีทั้งหมด 3 ทางเลือก ต่างกันอย่างไร ได้สิทธิพิเศษอะไร และต้องมีคุณสมบัติอย่างไร จึงจะสามารถสมัครได้

หลัง ครม. เคาะ “มาตรการเยียวย า” สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์ของสถานการณ์ป ” ใน พื้นที่ “สีแดงเข้ม” รวม 13 จังหวัด ใน 9 กลุ่มอาชีพ

 

ซึ่งเป็นมาตรการการให้ความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน ที่ครอบคลุมถึง “ผู้ประกอบอาชีพอิสระ” โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้อง สมัครเป็น “ผู้ประกันตน มาตรา40”

ในกองทุนประกันสังคม ภายในวันที่ 30 ก.ค. 64 จึงจะมีสิทธิ รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เพิ่งจะสมัครเข้าประกันสังคม “มาตรา40” รายใหม่ อาจเกิดคำถามว่าสมัครเป็นผู้ประกันตนไปแล้วจะได้รับสิทธิใดบ้าง

พร้อมเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครใหม่ ดังนี้

 

 

 

สิทธิที่ผู้ประกันตนมาตรา40 จะได้รับ

ทั้งนี้ สำนักงานประสังคม ได้ลดเงินสมทบ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิม เป็นระยะเวลา 6 เดือนตั้งวันที่ 1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65

โดยการจ่ายเงินสมทบมาตรา 40 แบบใหม่ มี 3 ทางเลือกดังนี้

 

 

ทางเลือกที่ 1: จ่าย 42 บาทต่อเดือน จากเดิม 70 บาท

ทางเลือกที่ 2: จ่าย 60 บาทต่อเดือน จากเดิม 100 บาท

ทางเลือกที่ 3: จ่าย 180 บาทต่อเดือน จากเดิม 300 บาท