รับเงิ นล้าน หลั งผ่าน กลางเดือ น 4 วันเกิ ดนี้ดวงพุ่งแรง เพิ่ มพูน ท รัพย์

4.วันศุกรด ว งพุ่งแรง

ท่านที่เกิดวันศุกรมีค ว ามคิ ดจะทำอะไร หลายสิ่งหลายอย่าง แต่ก็ยังได้คิดวางแ ผน

หรือรอดูสถานการณ์อยู่ คนทำงานจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เจ้าของกิ จการจะประสบค วามสำเร็จ

มีความเจ ริ ญรุ่งเรือง วาสนาดีจะสบายเสือนอนกิน มีโอก า สที่ดี ในการหาร า ยได้เ พิ่ มขึ้นอีกมาก

มีแววไปในทางที่ดีการเ งิ นกระเ ตื้ องขึ้น ยิ้มออกมาได้แบบสบ ายใจ

ผ่านกลางเดือนนี้ไปรอจับเงิ นแสนเงิ นล้านได้เลย

3.วันพุธด ว งพุ่งแรง

มีสิ่ งดีดีเข้ามาในชีวิตมาถึงจุดเป ลี่ยนกันอีกรอ บ ใครที่เคยย่ำแ ย่ก็จะพลิกฟื้นดีขึ้น

อย่างน้ อ ยก็ดีขึ้นกว่าเดิม สัปดาห์นี้กำลังมีอุปสร รคที่ต้องฟั นฝ่าต้องอดท นและใจเย็น

และใช้ ส ติปัญญาในการแก้ไข ในที่สุดก็จะผ่ า นพ้ นมันไปได้

สัปดาห์นี้เป็นช่ ว งที่ต้องประคองตัวเองไปเรื่ อย ก่อน

ยังทำอะไรไม่ได้ รอให้ผ่า นจุดวิก ฤตนี้ ไปก็จะดีขึ้น อย่างเ ห็ นได้ชัด

2.วันอังคารด ว งพุ่งแรง

ที่ผ่านมานั้นยังมีปัญหาอุปสร ร คจะหมดไป สถานการณ์ต่างจะดีขึ้น อย่างเห็ นได้ชัด

หรืออ ย่า งน้อย ก็ดีกว่าที่ผ่านมา สัปดาห์นี้นั้นให้ร ะวั งในเ รื่ อ งของอาร ม ณ์ตัวเองให้มาก

คิดเองเอ อเองหงุดห งิ ดเอง ปัญหาจริงมีไม่เท่าไหร่ ส่วนม ากมโนจิตไปเอง

วาสนาดีมากหยิ บจับอะไรเป็นเ งิ นเป็นทองไปห มด

ในเครื่องธุรกิจส่วนตัวนั้น ก็ค้าขา ยได้ดีมีกำไร ให้ได้ชื่นใจกันต ลอด

1.วันจันทร์ด ว งพุ่งแรง

ท่านที่เกิ ดวันนี้ วาสนาดีมีแนวโน้มไปได้ด้ วยดีมีการต่อย อดในเ รื่ อ งของการทำงาน

มีเก ณฑ์ได้งา นใหม่ หรือมีโปรเ จ คใหม่ งานใหญ่กำลังเข้ามาหา

เข้ามาให้ดำเ นิ นการ สัปดาห์หน้าหน้ามีเ ก ณ ฑ์ได้รับข่าวดี ในเ รื่ อ งเ งิ นการค้ามีความข ยั นขันแข็ง

ค้าขายมีกำไร ห ยิบจับอะไรเป็นเงิ นเป็นท องไปหมด