ลงทะเบียนประกันสังคม ร้านค้าคนละครึ่ง-เราชนะ รับ5000บ.

ล่าสุดประชาชนหลายนๆคนกำลังสับสนในการช่วยเหลือจากรัฐบาล ว่าสาามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

เพราะประชาชนหลายๆคนไม่ได้รับข่าวสาร

โดย ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 13 ก.ค. 64 เห็นชอบ “มาตรการเยียวย า” รอบล่าสุด ให้กับผู้ประกันตน (ลูกจ้าง) และผู้ประกอบการ (นายจ้าง) ทั้งในและนอกระบบประกันสังคม

รวม 10 จังหวัด ซึ่งมีชื่อของมาตรการเยียวย าอย่างเป็นทางการว่า “มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการอันเนื่องมาจากข้อกำหนดตามความในมาตรา 9

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27)”

 

โดย มติครม. ระบุว่า กรณีที่เป็นผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” ภายใต้ “โครงการคนละครึ่ง” และ ” โครงการเราชนะ”

ในปัจจุบันที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรองแล้วและไม่เป็นผู้ถูกตัดสิทธิ์จากกระทรวงการคลัง

จะขยายการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” จากเดิมที่กำหนดให้ความช่วยเหลือเฉพาะผู้ประกอบการในหมวดร้านอาหารและเครื่องดื่ม ขยายเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ร้าน OTOP

 

ร้านค้าทั่วไป
ร้านค้าบริการ
กิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่)
โดยให้ผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม เนื่องจากไม่มีลูกจ้าง ให้ดำเนินการ ดังนี้

ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

เพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน
สำหรับผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” ที่มีลูกจ้างแต่ยังไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ดำเนินการดังนี้

ขึ้นทะเบียนนายจ้างในระบบประกันสังคม
พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ภายในเดือนกรกฎาคม 2564
เพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือ ดังนี้

นายจ้าง

-สามารถได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคน
ลูกจ้าง

ที่เป็นสัญชาติไทยจะได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 2,500 บาทต่อคน จำนวน 1 เดือน
ด้าน นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า

สำนักงานประกันสังคม ได้ให้ความสำคัญแก่แรงงานอิสระ ทั้งการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้

แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ ช่องทางดังนี้

ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)
เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)


เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C)
หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณที่มา  : เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล และ สำนักงานประกันสังคม