ลงทะเบียนรับเงินเพิ่ม 1,200 บาท

หลังจากอนุมัติช่วยเหลือประชาชน โดยให้ประกันสังคม ช่วยเหลือ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ม.33 – 3 9 -40

และล่าสุด กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 หรือประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี

สมัครออมเงินหลังอายุ 60 ปี เพียงออมขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการออมเงินที่มีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากไม่ได้บังคับว่าจะต้องออมทุกเดือนหรือทุกปี

ขั้นตอนสมัคร พร้อมเงื่อนไข ประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องทราบก่อนเริ่มออมเงิน กับ กอช. ดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิสมัครสมาชิก
สัญชาติไทย
อายุ 15-60 ปี
ไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม


เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 (1) สามารถสมัครได้
ไม่เป็นข้าราชการ หรือสมาชิก กบข.
ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

มีอาชีพอิสระ ไม่มีนายจ้าง หรือไม่มีอาชีพ
สำหรับตัวอย่างอาชีพที่จะสมัคร กอช.ได้ เช่น เกษตรกร ค้าขาย แม่บ้าน เจ้าของร้าน ฟรีแลนซ์ ขับรถรับจ้าง แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง นักเรียน นิสิตนักศึกษา

วิธีการสมัครสมาชิก
สมัครผ่านแอปพลิเคชั่น “กอช.”

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “กอช.”
เข้าสู่แอป กดเลือก “สมัครสมาชิก”

ระบบจะแสดง “ข้อตกลงและเงื่อนไข” ให้ผู้สมัครอ่านอย่างละเอียดและกด “ยอมรับ”
ระบบจะแสดงรายละเอียด “แบบขอความยินยอมให้เก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลส่วนบุคคล” ให้ผู้สมัครอ่านให้ละเอียด จากนั้นกด “ยินยอม”
ระบบจะให้กรอกข้อมูล ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล รหัสหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ จากนั้นกด “ตรวจสอบข้อมูล”
สมัครด้วยตนเองผ่านสถานที่รับบริการ

สมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
แสดงบัตรประชาชนของผู้สมัคร (กรณีมอบอำนาจต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ 2 ชุด และของผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด)

ไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคาร
ส่งเงินออมงวดแรก ขั้นต่ำ 50 บาท
ช่องทางการสมัครสมาชิก


แอปพลิเคชั่น “กอช.”
ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
สำนักงานคลังจังหวัด
สถาบันการเงินชุมชน


ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน
ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม


เครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ
เงื่อนไขการออม
ออมขั้นต่ำ 50 บาทต่อครั้ง ตลอดทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) ส่งเงินออมรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 13,200 บาท
ในระหว่างปี (มกราคม-ธันวาคม) จะส่งเงินออมอย่างไรก็ได้ตามความสะดวก ไม่จำเป็นต้องส่งทุกเดือน ยอดเงินที่ออมก็ไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุกครั้งที่ส่ง แต่ในหนึ่งเดือนส่งเงินได้ 1 ครั้งเท่านั้น


มีสิทธิออมได้จนถึงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วต้องยุติการออม โดย กอช.จะแจ้งให้สมาชิกขอรับเงินคืน
กอช.จะจ่ายเงินคืนสมาชิกแบบแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเท่านั้น โดยจะจ่ายคืนให้เดือนละเท่าไรขึ้นอยู่กับจำนวนเงินทั้งหมดที่สมาชิกมีอยู่กับกองทุน

ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1) เงินออมของสมาชิก ส่วนที่ 2) เงินสมทบจากรัฐบาล ส่วนที่ 3) ดอกผลของเงินส่วนที่ 1 และ 2 รวมกัน แล้วนำมารวมกัน เพื่อคำนวณหายอดเงินคืนแต่ละเดือน
ถ้าเมื่อคำนวณแล้วได้ผลลัพธ์ไม่น้อยกว่า 600 บาทต่อเดือน สมาชิกจะได้รับเงินคืนเป็นประจำทุกเดือน ตามผลลัพธ์ที่คำนวณได้ ไปจนกว่าสมาชิกจะเสียชีวิต ถึงแม้ว่าเงินในบัญชีของสมาชิกจะหมดลงแล้ว เรียกว่า บำนาญตลอดชีพ


ถ้าเมื่อคำนวณแล้วได้ผลลัพธ์น้อยกว่า 600 บาทต่อเดือน สมาชิกจะได้รับเงินคืนเดือนละ 600 บาททุกเดือน จนเมื่อเงินในบัญชีของสมาชิกหมดลง กอช.จะหยุดจ่ายคืน เรียกว่า เงินดำรงชีพ
ถ้าสมาชิกขอลาออกจากกองทุนก่อนอายุครบ 60 ปี สมาชิกจะได้รับเงินคืนเฉพาะในส่วนที่ 1) เงินออมของสมาชิกและดอกผลของเงินออมส่วนที่ 1 โดย กอช.จะรวมจ่ายคืนให้ในครั้งเดียว
ถ้าสมาชิกเสียชีวิต กอช.จะจ่ายเงินทั้งหมด คือ ส่วนที่ 1) เงินออมของสมาชิก ส่วนที่ 2) เงินสมทบจากรัฐบาล และส่วนที่ 3) ดอกผลของเงินส่วนที่ 1 และ 2 รวมกัน แล้วจ่ายคืนให้กับผู้รับผลประโยชน์/ทายาทของสมาชิกในครั้งเดียว
ประโยชน์ที่จะได้รับ


1. เงินสมทบจากรัฐบาลในแต่ละปีที่ออม (มกราคม-ธันวาคม)

อายุ 15-30 ปี : รัฐสมทบให้ครึ่งนึงของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปี ไม่เกิน 600 บาท
อายุ 30-50 ปี : รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปี ไม่เกิน 960 บาท
อายุ 50-60 ปี : รัฐสมทบให้เท่ากันกับเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปี ไม่เกิน 1,200 บาท
2. ดอกผลจากการลงทุน ที่รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ของ 7 ธนาคาร

3. โอกาสได้รับบำนาญทุกเดือนตลอดชีวิต