ลงทะเบียนรับ 5,000 บาท

สำหรับตอนนี้ ประชาชนหลายๆคนกำลังสับสนในการลงทะเบียน

หลังจากการอนุมัติเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล แต่ช่วยได้ไม่ทั้งหมดเพราะยังมี

ผูที่นอกมาตราม .33 – 39 ทำให้ประชาชนหลายๆคนได้รับผลกระทบ

ล่าสุดมีมาตราการออกมาแล้ว

 

40 แล้วรีบจ่ายเงินสมทบงวดแรก จะมีสถานะความเป็นผู้ประกันตน

(22ก.ค.64) นางสาวสัดดา แซ่ลื้ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแร งงาน เปิดเผย
สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดรับสมัคแร งงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบ
ริบูรณ์ แค่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้รับความคุ้มครอง
และสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เลือกได้ 3 ทางเลือก คือ

ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท
ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท
ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท
สามารถสมัคง่าย ๆ ได้หลายช่องทาง เพียงใช้ปัตรประชาชนใบเดียวพร้อมจ่ายเงินสมทบ ได้ทันที
ทุกช่องทางการสมัครและชำระเงินไม่เสียค่าธรมเนียมแต่อย่างใค ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคม
พบว่ามีแรงงานอิสระให้ความสนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เป็นจำนวนมาก และมีการ

 

สมัครผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เซเว่น-อีเลฟเว่น บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขา
เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 และเว็บไซค์ www.sso.go.th ซึ่งพบ
ว่ามีแรงงานอิสระจำนวนมาก ทำการสมัครด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางอื่นๆ และยังไม่จ่าย
เงินสมทบเป็นจำนวนมาก

สำนักงานประกันสังคม จึงขอแจ้งให้แรงงานภาคอิสระทราบว่า การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา
40 จะมีสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย เมื่อจ่ายเงินสมทบงวดแรกแล้ว เท่านั้น ! และ
โปรดชำระเงินสมทบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง