ลงทะเบียน รับ เงิน 5,000 บาท

เรียกได้ว่าตอนนี้ หลายๆคนกำลังสับสน เกี่ยวกับการลงทะเบียน ช่วยเหลือ

เช็คสิทธิประกันสังคม รับเงินเยียวย า กรณีว่างงาน จากการ”ถูกเลิกจ้าง-ลาออก องทางขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน ครบจบที่นี่

กรณีว่างงาน จากกรณีถูกเลิกจ้าง ลาออก/สิ้นสุดสัญญาจ้าง เหตุสุดวิสัย สามารถขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน เพื่อรับเงินเยียวย า บรรเทาความเดือดร้อน ดังนี้

มีสิทธิ เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน

 

 

กรณีถูกเลิกจ้าง

เลิกจ้าง รับ 70% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 200 วัน/ปีปฏิทิน
กรณีลาออก/สิ้นสุดสัญญาจ้าง

ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง รับ 45% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน/ปีปฏิทิน
ตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563

 

รับ 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563)
ช่องทางขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน

ลงทะเบียนของผู้ประกันตนกรณีว่างงานเลิกจ้าง/ลาออกปกติ ให้ลงทะเบียนที่ ( https://empui.doe.go.th/auth/index )
เฉพาะกรณีว่างงานเลิกจ้างจากเหตุโควิด 19 ให้ลงทะเบียนที่( https://www.sso.go.th )

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมเร่งอนุมัติจ่ายเงินว่างงานเหตุสุดวิสัย

 

เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวย า และบรรเทา ความเดือดร้อนให้ผู้ประกันตนมาตรา33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

โดยคุณสมบัติของผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยนั้น ต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนใน 15 เดือนย้อนหลังก่อนวันที่ว่างงา

น และไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่ง ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ และผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน 90 วัน

 

ขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์ให้นายจ้างยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ และรับรองกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้ผู้ประกันตน โดยไม่ต้องมาสำนักงานฯ ผ่านทางระบบ e-service

และส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ที่เป็นเอกสารส่งให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด

ที่อยู่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-service

 

 

ทั้งนี้ ขอย้ำว่า นายจ้าง ผู้ประกันตน ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน