วิธีขอลด ค่ๅน้ำ-ค่ๅไฟ

เป็นอีกข่าวที่ตอนนี้ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบในตอนนี้ รัฐสั่งช่วยเหลือ 10 จังหวัด

ที่เดือ ด ร้อน แล้ว โดยจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 ก.ค.64 มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่า

มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยนอกจากเคาะเยียวยา จ่ายเงินชดเชยแก่ลูกจ้าง นายจ้าง และแรงงานอิสระ ที่ได้รับผลกระทบแล้ว

ยังมีมาตรการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใ้ช้จ่ายของประชาชน ผ่านการลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้าและน้ำประปา)

ให้ประชาชนและภาคธุรกิจ ทั่วประเทศ วงเงิน 12,000 ล้านบาท แบ่งเป็น

 

มาตรการลดค่าไฟฟ้า

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ยึดค่าไฟฟ้าตามใบแจ้งหนี้เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเกณฑ์​ และมีวิธีคิดดังนี้

กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ดังนี้

 

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน

กุมภาพันธ์ 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้ที่มากกว่าหน่วยการหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ในอัตราร้อยละ 50

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2564

บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ในอัตราร้อยละ 70 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก

4. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากกำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร

ให้ได้รับยกเวินการรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าง

จ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้าตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จ่ายจริง

ทั้งนี้ การให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง

องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ)ดำเนินการเป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม 2564

มาตรการลดค่าน้ำประปา
ค่าน้ำประปา เสนอให้ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา 2 เดือน

สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม 2564