วิธีรับเงินนักเรียน 2,000 บาท

วันที่ 1 กันยายน 2564 ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ในกรอบวงเงิน 23,000 ล้านบาท ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ครม. แจกเงิน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนรัฐ-เอกชน คนละ 2,000 บาท

 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เริ่มโอนเงินไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัด ทั้งสิ้น 4 สังกัด ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564 ดังนี้

สพฐ. รับเงินเยียวย านักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันย ายน 2564

สช. รับเงินเยียวย านักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันย ายน 2564
สอศ. รับเงินเยียวย านักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่สถานศึกษา รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันย ายน 2564
กศน. รับเงินเยียวย านักเรียน คนละ 2,000 บาท โดยรับเงินสดที่สถานศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

 

สำหรับกรณีไม่มีรายชื่อ หรือไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนด สอบถามได้ที่เบอร์ 1579, สถานศึกษาต้นสังกัด,

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการต้นสังกัด

 

 

ก่อนไปรับเงินเยียวย า นักเรียน 2000 บาท แนะนำให้เตรียมเอกสารดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
หากต้องการรับผ่านบัญชีธนาคารโปรดเพิ่มเอกสาร
1. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการรับโอน