วิธีลงทะเบียนรับเงิน 2,000 บาท

เรียกได้ว่า ตอนนี้ ทางัรฐประกาศเร่งช่วยเหลือแล้ว สำหรับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการประกาศปิดรอบนี้

โดยทางรัฐเตรียมเยียวยๅผู้ส่งประกันสังคม โดยต้องทำตามขั้นตอนนี้

โดยสำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตน ม. 33 เช็คสิทธิรับเงินเยียวยาจำนวน 2000 บาท ในพื้นที่สีแดงเข้มได้รับผลกระทบ ลงทะเบียนwww.sso.go.th เช็คด่วนที่นี่

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติโครงกการเยียวย านายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ใน พื้นที่สีแดงเข้ม

 

 

 

สำหรับมาตรการเยียวย านายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่สำนักงานประกันสังคม ภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน ได้นำเสนอครอบคลุมพื้นที่ 4 กิจการ ดังนี้

1. กิจการก่อสร้าง

2. กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3. กิจการศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

4. กิจการกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ

 

 

พื้นที่สีแดงเข้มที่ได้รับสิทธิ

กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
สมุทรสาคร
ปทุมธานี
นนทบุรี
สมุทรปราการ

 

 

เปิดหลักเกณฑ์

กรณีนายจ้างที่อยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคมตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 หรือนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน-30 กรกฎาคม 2564

จำนวน 41,940 ราย ท่านจะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน สูงสุดไม่เกิน 200 คนต่อแห่ง
กรณีผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 663,916 ราย จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 2,000 บาทต่อคน

ทั้งนี้กรณีที่ผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างมากกว่า 1 ราย ให้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาเพียงครั้งเดียวในอัตรา 2,000 บาท

 

ลูกจ้าง

ลูกจ้างที่มีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน รับเงินชดเชยเหตุสุดวิสัย 50% ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน7,500 บาท
รัฐบาลจ่ายเพิ่มเติมให้ลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่มีสัญชาติไทยอีก 2,000 บาทต่อคน

วีธีรับเงินเงินเยียวย า

วิธีการจ่ายเงินเยียวยานั้น กรณีบุคคลธรรมดาและผู้ประกันตนมาตรา 33 จะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay)

เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน กรณีนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล

สำนักงานประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่นายจ้างแจ้ง หรือตามวิธีการอื่น ๆ ที่กระทรวงแรงงานกำหนด

โดยเริ่มโอนเงินเยียวย าครั้งแรกภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และโอนเงินซ้ำทุกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 

ขณะที่ นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า

ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างแต่ยังไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ขอให้มาขึ้นทะเบียนประกันสังคมในระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.- 30 ก.ค.64

โดยสามารถขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ซึ่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะได้รับเงินเยียวยา

 

โดยลูกจ้างสัญชาติไทยรับเงินรายละ 2,000 บาท นายจ้างรับ 3,000 บาทลูกจ้างหนึ่งคน

สูงสุดไม่เกิน 200 คนต่อแห่ง โดยกระทรวงการคลังจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยติดต่อสายด่วนประกันสังคม 1506 กด 1 ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยขั้นตอนมีวิธีดังต่อไปนี้