วิธีสมัคร ม.40 รับเงิน 5,000 บาท

หลังจากการประกาศล็อคดาวน์ ประชาชนหลายๆได้รับสิทธิเช่วยเหลือ โดยประกันสังคม แต่หลายๆคนไม่มีสิทธิ ถ้าอยากรับเงินช่วยเหลือ

ให้ทำตามนี้จากกรณีที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้หลากหลายช่องทาง

ได้สิทธิความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ถึง 3 ทางเลือก โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว โดยมีทั้งหมด 3 ทางเลือกด้วยกัน ดังนี้..

 

1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาทต่อเดือน ความคุ้มครอง

2. กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้

3. กรณีเสี ยชี วิต ได้รับเงินผู้จัดการศ พได้รับค่าทำศ พ 50000 บาท

 

คุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา 40
-สัญชาติไทย
-อายุ 15 – 65 ปีบริบูรณ์
-ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท หรือมีนายจ้าง หรือผู้ประกันตน ม.33
-ไม่เป็นผู้จ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจ หรือผู้ประกันตน ม.39
-ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครง่ายๆ ด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)

เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม…