สินเชื่อจากรัฐ ปล่อยกู้รายละ 1 หมื่น ผ่อนถูกมาก

ครม.ไฟเขียวสินเชื่อ ปล่อยกู้รายละ 1 หมื่น

มาอย่างต่อเนื่องสำหรับ รัฐบาล ประกาศช่วยเหลือ มีทั้งแจ กทั้งให้เพิ่ม

ล่าสุด นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระท ร ว งการคลัง

ได้เตรียมนำเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤติ CV-19 ดังนี้

มาตรการที่ 1 เรื่องสินเชื่อสู้ภัย CV-19 ดำเนินการโดย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.

สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท

โดยจะให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าไปขอสินเชื่อได้รายละ 10,000 บาท

ระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน 3 ปี และปลอดชำระเงินต้น หรือฟรีดอกเบี้ย 6 งว ดแรก อัตราดอ กเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

โดยทั้ง 2 ธนาคารจะพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากมากไปหาน้อย

มาตรการที่ 2 เป็นเรื่องมาตรการพักชำระxนี้ในสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ

 

โดยมอบหมายให้สถาบันการเงินขยายเวลาการพักชำระหนี้ไปจนถึง 31 ธ.ค.64

โดยเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าธนาคาร ในเรื่องนี้กระทรวงการคลังได้ประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทย

มาตรการที่ 3 มาตรการที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ คือ โครงการเราชนะ จะเป็นการขยายเวลาในการที่จะช่วยเหลือประชาชน

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์อยู่แล้ว

 

 

มาตรการที่ 4 มาตรการอื่นๆ ที่อยู่ระหว่าดำเนินการ ส่วนของมาตรการทางภาษี ยังดำเนินการอยู่

มาตรการในเรื่องการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำหรับที่อยู่อาศัย

อย่างไรก็ตาม กระทร ว งการคลัง สั่งธนาคารออมสิน และธนาคาร ธ.ก.ส. เตรียมปล่อยกู้ สินเชื่อสู้ภัย CV-19

รายละ 10,000 บาท ฟรีดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ลุ้น ครม.เห็นชอ บ