สินเชื่อประชารัฐ ไม่ต้องใช้คนค้ำวงเงิน 5 หมื่นดอกเบี้ยน้อยมาก

ธนาคารออมสิน สินเชื่อประชารัฐ 50,000 บาท ปี 64 ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ผู้ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกู้ได้เช็คเงื่อนไขที่นี่ที่เดียว

จากกรณีที่ ธนาคารออมสิน ได้ออกสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรายเล็ก และ สินเชื่อรายย่อย เพื่อบรรเทาการเดือดร้อนจากการแพร่เชื้อโควิด 19

ธนาคารออมสิน ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ธนาคารออมสินสินเชื่อประชารัฐ ให้กับผู้ถือบัตรคนจนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​

สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

มีการประกอบอาชีพ

มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

วงเงินกู้

50,000 บาท

ธนาคารออมสิน สินเชื่อประชารัฐ ปล่อยกู้ 50,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ เช็คด่วน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

หลักประกัน

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)

รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ