สินเชื่อโควิด ธ.ก.ส. ให้กู้ 10,000 บาท ไม่ต้องค้ำ

โครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ประชาชน นับเป็นอีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอก 3 โดยมีวงเงินสินเชื่อรวม10,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่สามารถยื่นกู้ฉุกเฉินได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อสู้ภัย COVID-19

– เป็นเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตร
-ที่มีสัญชาติไทย
-อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
-มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน

– เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

รายละเอียดวงเงินสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

-ให้กู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
-ระยะเวลาการชําระหนี้ชําระหนี้คืนเป็นรายเดือนโดยปลอดชําระต้นเงินและปลอดชําระดอกเบี้ย 6 งวดแรก ชําระแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี
-หลักประกัน เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
-อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แบบคงที่ (Flat Rate) ในอัตราร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
-ระยะเวลาขอกู้โครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขการ พิจารณาสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

1. ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรนจากสินเชื่อปกติของธนาคาร
2. ต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือต้องมีสถานะปกติ

สำหรับช่องทางขอสินเชื่อสามารถขอได้ที่ ไลน์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร Line Official : BAAC Family