สินเชื่อ cv 19 ให้คนละ 10,000 บาท

สำหรับตอนนี้หลายๆคนอยากใด้เงินมาหมุนเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

และล่าสุดทางด้านรัฐประกาศแล้ว ว่า จะให้ 3 ธนาคาร ปล่อยเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชน

เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า รายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่cv-19 ประชาชนในหลายอาชีพได้รับผลกระทบ

 

มากจนขๅดรๅยได้ ที่ประชุม ครม. ล่าสุด จึงอนุมัติให้ ธ.ออมสิน และ ธกส. ออกสินเชื่อวงเงินแห่งละ 10,000 ล้านบาท

เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้เพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตชั่วคราว

ผู้มีสิทธิขอสินเชื่อนี้ ได้แก่ ผู้มีรายได้ประจำ (ที่ไม่ใช่จากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 

เกษต รกรรายย่อย หรือลูกจ้า งในภาคเกษ ตร ที่ได้รับผลประทบจากcv-19 มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

สำหรับวงเงินสินเชื่อกำหนดให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ปลอดชำระเงินต้นและดอ กเบี้ ย 6 งวดแร ก

ไม่ต้องมีหลักประกัน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี

ผู้สนใจสอบถามได้ที่ ธนาคารออมสิน และ ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

ขอบคุณที่มา : ไทยคู่ฟ้า