อนุมัติแล้ว เงินช่วยเหลือรอบใหม่

อนุมัติแล้ว ตอนนี้ สำหรับเงินช่วยเหลือ ทีประชาชน อยากได้ตอนนี้ ล่าสุด

นายกอนุมัต จะเยียวยๅ เงินให้กับ ผู้ได้รับกระทบดังนี้

ในส่วนของการเยียวยๅ รอบใหม่มีดังนี้นายกไฟเขียว เทเงินกู้4.2หมื่นล้าน เยียวย าล็อกดาวน์

ชดเชยเงินคนละไม่เกินหนึ่งหมื่นเยียวยา 10 จังหวัดที่ล๊อกดาวน์ 9 สาขาอาชีพไม่เพิ่มเงิน เราชนะ คนละครึ่ง เรารักกัน

 

สำหรับมาตรการ จะช่วยเหลือกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หรือ สศช.ในฐานะคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เสนอ วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท
เยียวย า 9 สาขาอาชีพโดยสาขาที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ 5 สาขา ได้แก่

1. สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
2. สาขาการขายส่งและการขายปลีก


3. สาขาการซ่อมยานยนต์
4. สาขากิจกรรมการบริหารและสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ

5. สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษา
6.กิจการก่อสร้าง

7.กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

8.กิจการศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

9.กิจการบริการอื่น ๆ
ระยะเวลาการช่วยเหลือ 1 เดือน


ม.33 ได้รับการช่วยเหลือ 2,500 บาท ต่อคน และลูกจ้างที่ได้รับชดเชยจะได้รับเงินเดือน 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 7,500 บาท

รวมกับเงินช่วยเหลือไม่เกินคนละ 10,000 บาท

ผู้ประกอบการจะได้รับรายละ 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน จำกัด ไม่เกิน 200 คน

มาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทยจะได้รับความช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท จำนวนหนึ่งเดือน

ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา33 , มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ยังประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบันให้

เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม 2564

เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาทจำนวนหนึ่งเดือน