อนุมัติไฟ เขียวเยียว ย า ประชาชนแล้ว

ครม. มีมติที่ประชุมอย่ างที่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ c ov i d 19

เนื่องจากพี่น้องประชาชนที่ยังว่างในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำครมมีมติเห็นชอบที่จะเยอะญาติพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตโ ควิ ด 19

มติครมเพลงชาติที่จะเยียวย าพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบช่วงนี้ติดเศรษฐกิจตกต่ำครับพี่น้องประชาชนที่ยังว่างงานอยู่

นางสาว กัลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงรัฐมนตรีการคลัง

ได้ออกมาเปิดเผยถึง มาตรการเยียวย ายิ่งใช้ยิ่งได้จะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเวียนในภาคเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ได้ยิ่งมากขึ้น

ในช่วงสถานการณ์ภาวะโรคระบาด c ov i d-19 คลี่คลายเพื่อกระตุ้นการบริโภคและภาคเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อหมุนเวียนผ่านผู้ที่มีกำลัง

ซื้อให้มากยิ่งขึ้นไปนะสนับสนุนผู้ประกอบกิจการรายย่อยที่มีอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

โดยมีการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับเจ้าของธุรกิจรายย่อยผ่านทางเว็บไซต์ “www ยิ่งใช้ยิ่งได้.com” จากที่มีการอนุมัติเงินมาตรการโครงการ

ของกทมแล้วสำหรับโครงการดังกล่าวที่ยังมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ 4 ล้านคน

โดยรัฐบาลมีหลักการสนับสนุนค่าสินค้าค่าอาหารค่าอุปโภคบริโภคค่าเครื่องดื่มและค่าบริการต่างๆในอัตรา 10 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท

ต่อรายบุคคลโดยมียอดการใช้จ่ายคำนวณ ที่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน ต่อ 1 รายบุคคล

คุณสมบัติของผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ

-เป็นประชากรไทยที่มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่มีบัตรประชาชน -และเป็นประชาชนดีไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

-และเป็นประชาชนที่ไม่ได้ร่วมในโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 -ประชาชนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือร้านค้ารายย่อยร้านอาหารร้านเครื่องดื่มร้านของชำทั่วไปหรือการให้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียน Vat

จึงจะเป็นบุคคลที่สามารถลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิ์ได้ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นั่นเอง… นางสาว กัลย า ตันติเตมิท กล่าว…