อยากฟังเสียงประชาชน เห็นด้วยไหมเเจกเราชนะต่อ 6 เดือน

ในสวนของคนที่้ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจำนวน 7 พันบาท

ซึ่งได้มีเสียงส่วนใหญ่ว่ามีประชาชาชนจำนวนมาก ได้แชร์โพสต์

เกี่ยวกับการขอเราชนะเพิ่มต่อมาได้มี

มีความคิดเห็นว่า ควรเพิ่มเราชนะเป็น 6 เดือน

ต่อมาไม่นานได้มีคน เข้ามาคอมเม้นในเพจ อนุวัติ จัดให้

จำนวนมากมีความเห็นไปในทิ ศทางเดียวกันว่า

อยากให้เพิ่มเราชนะอีก 6 เดือนโดยทางด้านประชาชนส่วนใหญ่ถึงเรื่อง

อยากให้เพิ่มเราชนะอีก 6เดือนมีผู้เข้าไปคอมเม้นจำนวนมากว่าเห็นด้วย

เพราะประชาชนยังต้องการเงินอยู่มาก ด้วยการใช้จ่ายในยุคของเศรษกิจช่วงนี้