ออมสินให้ รายละ 100,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน

มาแล้วออมสินออกสินเชื่อช่วยเหลือประชาชนในตอนนี้ ที่มีรายได้ต่ำ และไม่สามารถหาเงินมาสร้างอาชีพได้

ด้วยผลกระทบจากเหตุการณ์ทีเกิดขึ้น ครั้งนี้ ทำให้หลายๆคนต้องตกงานในตอนนี้

โดย ออมสินออกสินเชื่อ ช่วยธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้กู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือน

 

ในสถานการณ์ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้ธนาคารออมสินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบ

ด้วยการปล่อย สินเชื่อผ่อนปรนเกณฑ์การอนุมัติ “สินเชื่ออิ่มใจ” วงเงิน 2,000 ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

– ผู้ประกอบการกู้ได้รายละไม่เกิน 100,000 บาท

-ไม่ต้องใช้หลักประกันการกู้

-ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรก

 

-ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี (รวมระยะเวลาปลอดชำระแล้ว)

“ช่วยร้านอาหาร-เครื่องดื่ม” รายละ 100,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน
– คิดอัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี และยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

โดยเปิดให้บุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหาร ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอกู้ทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 2564 -วันที่ 31 ธ.ค. 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

 

ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ รวมระยะเวลาอนุมัติ ไม่เกิน 7 วันทำการ คือ

1. ธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนขอกู้ โดยผู้กู้จะต้องแนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง

พร้อมเอกสารประกอบอื่น เช่น รูปถ่ายใบเสร็จ/สัญญาเช่า/ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการและการเป็นเจ้าของ โ

2. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้หลังจากลงทะเบียนแล้ว ภายใน 5 วันทำการ

3. หลังจากนั้น ผู้ที่คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น สามารถยื่นขอกู้ได้ที่แอป MyMo ในขั้นตอนถัดไป

โดยธนาคารจะพิจารณาวงเงินให้กู้ตามขนาดของธุรกิจ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อไม่ลดการจ้างลูกจ้างเพื่อช่วยกันประคับประคองผู้ที่เดือดร้อนให้สามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

สำหรับผู้ขายอาหารที่เป็น หาบเร่ แผงลอย หรือ รถเข็น สามารถใช้บริการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ผ่านช่องทาง แอป MyMo วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท

กิจการร้านอาหารขนาดใหญ่ ที่มีความจำเป็นต้องใช้สินเชื่อมากกว่า อาจใช้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ภาคการท่องเที่ยว วงเงินให้กู้รายละ 500,000 บาท ที่ยังเปิดรับคำขอกู้อยู่ขณะนี้ก็ได้