ออมสิน เปิดลงทะบียนแล้ว

หลังจากผลกระทบโควิดในตอนนี้ทำให้หลายๆธนาคารเริ่มออกมาตราการมาช่วยเหลือประชาชนแล้ว โดยตอนนี้

ธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยการพักชําระห นี้ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมและ

ป้องกัน โดยธนาคารออมสินได้ออกมาตรการพักชําระห นี้บรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้กลุ่มที่เป็นลูกค้ารายย่อย

พักชําระห นี้ สูงสุด 6 งวด พักชําระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งจากฐานข้อมูลลูกค้าสินเชื่อของธนาคารประเมินว่าจะสามารถช่วยเหลือลูกค้าที่มี

 

 

สิทธิ์พักหนี้ตามมาตรการนี้ ในจํานวนมากถึงกว่า 750,000 ราย เป็นยอดห นี้คงเหลือกว่า 50,000 ล้านบาท

รายละเอียดมาตรการมีดังนี้

-ต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท และไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สําหรับผู้ได้รับผลกระทบทําให้ต้องเลิกกิจการ
ถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้ ฯลฯ (ยกเว้นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ) โดยพักเงินงวดผ่อนชําระให้สูงสุด 6 งวด
-เริ่มตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม เดือนธันวาคม 2564 หลังจากนั้นเมื่อสิ้นสุด ระยะการพักชําระหนี้ ให้กลับมาจ่ายเงินงวดตามเงื่อนไขเดิม

 

 

โดยเงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้พักไว้ จะถูกนําไปรวมชําระ ในงวดสุดท้ายของสัญญาเงินกู้หรือข้อตกลงที่ทํากับธนาคาร ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาที่พักชําระห นี้

ไม่ถือเป็นการผิดนัดชําระและไม่ส่งผลต่อข้อมูลเครดิตของลูกค้า รวมถึงไม่มีดอกเบี้ยผิดนัดชําระและค่าปรับใด ๆ

วิธีการเข้าร่วมมาตรการพักห นี้
-โหลดแอปพลิเคชั่น MyMo และกดรับสิทธิ์ได้ที่แอป
ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

-ลูกค้าจะทยอยได้รับ SMS หรือ Notification แจ้งทางแอป MyMo จากนั้นจะสามารถกดรับสิทธิ์เพื่อขอพักชําระหนี้ได้จนเสร็จสิ้นกระบวนการ
-ธนาคารออมสินแบ่งความช่วยเหลือเป็น 2 เฟส เริ่มเฟสแรกวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เฟสที่สองช่วงเดือนสิงหาคม 2564

สำหรับมาตรการพักชําระห นี้ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของชุดมาตรการพักชําระหนี้ทั้งหมด ที่ธนาคารออมสินประกาศให้ความช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ อาทิ

 

(1) มาตรการพักชําระหนี้ 2 เดือนแก่ลูกค้าสินเชื่อ ธุรกิจ SMEs ที่ทางราชการประกาศให้ปิดกิจการ (ให้สิทธิ์พักชําระหนี้ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง)
(2) มาตรการพักชําระหนี้ 6 เดือนแก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs ประเภทกิจการร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ต เกสต์เฮาส์ และเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์
(3) มาตรการมหกรรมแก้หนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
(4) มาตรการแก้หนี้ สําหรับลูกค้าทั่วไปที่ประสบ ปัญหาการชําระเงินงวด อันเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาด ของ COVID-19
https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/07/20/60f68f50124de5.57525209.jpg