ออมสิน ให้ยื่นขอ สินเชื่อสู้ภั ยโค วิ ด-19

ออมสิม เปิดลงทะเบียน สินเชื่อสู้ภั ยโค วิ ด-19อีกครั้ง ในวันที่ 6 มิ.ย. 64โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนขอ

สินเชื่อผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ของ ธนาคารออมสินอัพเดทรายละเอียดสินเชื่อ พร้อมวิธีการ กู้เงิน คร้ังนี้ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดสินเชื่อ สู้ภั ยโ ค วิ ด-19
– สินเชื่อสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาท

– อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อปี

– ระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 3 ปี ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น
– เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี หรือ

– เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้นและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี

– ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้มีรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือน หรือรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

– เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

– เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส C O VI D-19

– ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)

วิธีลงทะเบียนขอสินเชื่อ สู้ภั ยโ ค วิ ด-1 9
ธนาคารออมสิน เปิดให้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอ สินเชื่อสู้ภั ย C O VI D -19 ได้ทางแอพฯ MyMo รอบล่ าสุดเริ่ม 6 มิ.ย. 64 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ โดยมีขั้นตอนเบื้องต้น ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ผ่านแอป MyMo โดยระบบจะกำหนดวันที่นัดหมายให้ลูกค้าล็อกอินเข้าแอปเพื่อกดยื่นขอกู้อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 2 กดยื่นขอกู้ผ่านแอป MyMo ตามกำหนดวันที่นัดหมาย