เคาะทุนเสมอภาคเเจกผู้ปกครอง คนละ 3,000 บาทเช็กเลย

ทางด้านของกระทรวงศึกษาได้ออกมาเผยถึงเด็กไทยทุกคนต้องได้ไปโรงเรียน ทุนเสมอภาค ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย อนุบาลถึง ม.3ความพร้อมทางเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เด็กแต่ละคน ได้เข้าถึงโอกาศทาง

การศึกษาไม่เท่ากัน แม่รัฐจะอุดหนุนค่าเทอมให้แก่เด็กในทุกช่วงวัย แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายอึน เช่น

ค่าเดินทาง ค่าอาหาร คำาอุปกรณ์การเรียน ที่ถือเป็นการะที่ทำาให้หลายดรอบครัวไม่สามารถส่งลูกเรียนได้

“ทุนเสมอภาด” โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจะช่วยสนับสนุนให้ปีละ 3,000 บาท/คน แบ่งจ่ายในเทอมที่ 1 คนละ 2000 บาท

ในเทอมที่ 2 อีกคนละ 1,000 บาท ซึ่งในภาคเรียนที 2/2563 ได้โอนเงินให้นักเรียนชั้น อนุบาล – ม.3 จำนวนกว่า 1.17 ล้านคนดรบแล้ว เมื่อวัน ที 13 มี.ค.64 ที่ผ่านมา

การตัดกรองนักเรียนยากจน ประเมินจาก รายได้เฉลียสมาชิกครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน มีภาระพึ่งพิง

เช่น คนพิก าร ผู้สูงอายุ สภาพยานพาหนะ ที่ดินทำการเกษตร แหล่งไฟฟ้าหลัก ที่อยู่อาศัย ของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น โดยคุณครูจากโรงเรียนทั่วประเทศจะเป็นผู้ลงพื้นที่

เพื่อเยียมบ้านนักเรียนหากพบเห็นเด็กยากจนเสียงจะต้องออกจากโรงเรียน ท้องถิ่น โรงเรียน และคุณครู สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โทรศัพท์ 02 079 5475 ต่อ 8