เคาะวันโอนเงิน 2 กลุ่มเราชนะ รับต่อเท่าไหร่เช็กได้เลย

นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุม ครม. ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ระบุว่า ครม.ได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ร ะบ าด โ  ควิ ด- 1 9 ระลอกที่ 3 เพื่อดูแลประชากรประมาณ 40 กว่าล้านคน โดยอนุมัติจ่ายเงินเยียวย าเพิ่มในโครงการ เราชนะ และ ม.33 เรารักกัน อีกโครงการละ 2,000 บาท

สำหรับโครงการ เราชนะ ครม.มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ เพื่อเยียวย าและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโ ค วิ ด -19เพิ่มเงินสนับสนุนในโครงการเราชนะ อีกคนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็น 2,000 บาท ซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จำนวนมากถึง 33.5 ล้านคน โดยมีไทม์ไลน์จ่ายเงิน ดังนี้

เราชนะ รอบ2 กลุ่มบัตรคนจนได้เงินเมื่อไร

สำหรับคนที่ได้สิทธิเราชนะ ที่เป็นผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หรือใช้จ่ายผ่าน บัตรประชาชน เงินจะเข้าทุกวันศุกร์ โดยมีไทม์ไลน์เงินเข้า คือ

เงินเข้าครั้งแรก : วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64

เงินเข้าครั้งที่สอง : วันศุกร์ที่ 28 พ.ค. 64

เราชนะ รอบ2 กลุ่มใช้จ่ายผ่าน เป๋าตัง ได้เงินเมื่อไร
สำหรับคนที่ได้สิทธิเราชนะ ที่ใช้จ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง จะได้รับเงินทุกวันพฤหัสบดี โดยมีไทม์ไลน์เงินเข้า คือ

เงินเข้าครั้งแรก : วันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค. 64

เงินเข้าครั้งที่สอง : วันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค. 64

เราชนะ รอบ 2 ได้เงินเท่าไรบ้าง

สำหรับคนที่ได้สิทธิเราชนะ รับเงินเยียวย าเพิ่มสัปดาห์ละ 1,000 บาท รวม 2 สัปดาห์ ภายใต้วงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท โดยสามารถใช้จ่ายได้ถึง 30 มิ.ย. 64

เราชนะ รอบ 2 ต้องลงทะเบียนอย่ างไร
ผู้ที่จะได้สิทธิเราชนะรอบ 2 นี้ คือกลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิเราชนะกลุ่มเดิม โดยเงินจะเข้าอัตโนมัติตามวันที่กำหนดข้างต้น โดยไม่ต้อง “ลงทะเบียนเราชนะ” ซ้ำอีก และไม่มีการเปิดให้สมัครใหม่