เงินช่วยเหลือเข้า 3 กลุ่มเดือนสิงหาคมนี้

เดือนสิงหาคม 2564 นี้ มีเงินเข้า 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเปราะบางเบี้ยผู้สูงอายุ-เบี้ยผู้พิการ-เงินอุดหนุนเด็ก

ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยกรมบัญชีกลางจะมีเงินโอนให้ดังนี้

1.เบี้ยผู้สูงอายุ 600 -1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ คือ

อายุ 60-69 ปี ได้ 600 บาท

อายุ 70-79 ปี ได้ 700 บาท

อายุ 80-89 ปี ได้ 800 บาท

อายุ 90 ปี ขึ้นไปได้ 1,000 บาท

2.เบี้ยผู้พิการ 800 – 1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

3.เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 6 ขวบ ในครอบครัวรายได้น้อย ได้รับ 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน

เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ครม. จึงมีมติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี

ฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 3,493.19 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายเป็น เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 จำนวน 2,227,029 คน อย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนขอรับสิทธิ

ในโครงการเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้้

1.เข้าสู่เว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th

2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด

4.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

5.กดค้นหาข้อมูล