เงินนักเรียน 2,000 บาท

เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ใครยังไม่ได้ เช็คไทม์ไลน์ด่วน

โค้งสุดท้ายการจ่ายเงินเยียวย านักเรียน 2,000 บาท เพื่อบรรเทาและลดภาระค่าใช้จ่าย

ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในสถานการณ์โควิด 19 รวม 11 ล้านคน ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

มีกำหนดการโอนเงินให้หน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัด 4หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

 

ขณะนี้หลายโรงเรียนของโรงเรียนเริ่มมีการจ่ายเงินเยียวย านักเรียนจำนวน 2000 บาท ให้กับผู้ปกครองแล้ว

ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน

นักเรียนและผู้ปกครองที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวย า สามารถตรวจสอบไทม์ไลน์ ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

กำหนดวันโอนเงินไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัด 4 หน่วยงาน ดังนี้

 

สพฐ. รับเงินเยียวย านักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564


สช. รับเงินเยียวย านักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564


สอศ. รับเงินเยียวย านักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่สถานศึกษา รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

กศน. รับเงินเยียวย านักเรียน คนละ 2,000 บาท โดยรับเงินสดที่สถานศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันย ายน 2564


เงินเยียวย านักเรียน 2,000 บาท ใครยังไม่ได้ เช็คไทม์ไลน์ด่วน


เงินเยียวย านักเรียน 2,000 บาท ใครยังไม่ได้ เช็คไทม์ไลน์ด่วน

ตรวจสอบสิทธิได้ที่
นร. สังกัด สพฐ. ที่ https://student.edudev.in.th
นร. สังกัด รร.เอกชน ที่ https://opec.go.th
นร. สังกัด สอศ. ที่ https://www.vec.go.th
นร. สังกัด กศน. ที่สำนักงาน กศน. จังหวัด อำเภอ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
.