เงินเข้าแล้ว ก.ค. 64

สำหรับตอนนี้ประชาชน หลายๆ ต้องการเงินมาใช้จ่ายจำนวนมาก โดยล่าสุด เงินบัตรคนจน เข้าแล้วรีบเช็คเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 รับเงินอุดหนุนบรรเทาค่าครองชีพ แถมได้รับวงเงินช่วยเหลือเยียว ย า เพิ่มอีกเดือนละ 200 บา

ท เป็นเวลา 6 เดือน รวมเป็น 1,200 โดยจะมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

 

-เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาท/เดือน

-ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน

-วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (45 บาท 3 เดือนรูดลดค่าก๊าซได้ 1 ครั้ง)

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเพิ่มกำลังซื้อคนละ 200 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เดือน ก.ค.-ธ.ค. 64) ไม่สามารถสะสมยอดในเดือนถัดไปและกดเป็นเงินสดไม่ได้

บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1200 บาท แบ่งจ่าย 6 งวดดังนี้

1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บาท

1 ส.ค.64 จำนวน 200 บาท

 

1 ก.ย.64 จำนวน 200 บาท

1 ต.ค.64 จำนวน 200 บาท

1 พ.ย64 จำนวน 200 บาท

1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บาท

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564

เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน

กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน

หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด

วิธีลงทะเบียน

ผู้ใช้ประปาใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่การประปานครหลวง

ผู้ใช้ประปาในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาค

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ผู้พิกา รที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนจะได้รับเบี้ยความพิกา รเพิ่มเติม 200 บาท ต่อเดือน

ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาทต่อเดือน (จากเดิม 800 บาทต่อเดือน)

ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ ยความพิกา รเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน

 

กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย. 63-ก.ย. 64

สำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อ ระยะที่ 3 ที่เริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นการเพิ่มสิทธิวงเงินจำนวน 200 บาทต่อคน ระยะเวลา 6 เดือน รวม 1,200 บาทต่อคน

สามารถนำไปใช้จ่ายได้ที่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 โดยไม่มีเงื่อนไขที่ประชาชนจะต้องใช้จ่ายเงินของตัวเองเพื่อให้ได้รับสิทธิ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวัน-เวลาราชการ