เงิน 9,100 อนุบาล-มัธยมปลาย

สรุปแล้ว สำหรับเงินช่วยเหลือเด็ก อนุบาล – ม.6

โดยเนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้ทำให้ ผู้ปกครอง หลายๆคนลำบาก

โดยสำหรับโครงการนี้ เป็นโครงการ สำหรับทุนเสมอภาค

ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

(ครม.) ว่า ได้เห็นชอบให้เพิ่มอัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ของcv-19

 

ได้ส่งผลให้ครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษมีรายได้ลดลงและเกิดการว่างงาน

จากสถานการณ์ข้างต้น กสศ. จึงมีข้อเสนอว่า อัตราเงินทุนเสมอภาคในปัจจุบัน

ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษ

ดังนั้นจึงเห็นควรให้เพิ่มอัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษาระหว่างนักเรียนจากครอบครัวที่มีรายได้แตกต่างกัน

 

อัตราเงินอุดหนุนใหม่
ระดับอนุบาล
อัตราเดิม 4,000 บาท

อัตราใหม่ (ยังคงจ่ายเท่าเดิม)
2. ระดับประถมศึกษา
อัตราเดิม 3,000 บาท
อัตราใหม่ 5,100 บาท

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อัตราเดิม 3,000 บาท
อัตราใหม่ 4,500 บาท

 

4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อัตราเดิม 3,000 บาท
อัตราใหม่ 9,100 บาท

5. อาชีวศึกษา
อัตราเดิม 3,000 บาท
อัตราใหม่ 9,100 บาท
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นักเรียนยากจนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองผู้ขา ดแคลนทุนทรั พย์

ด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อมแบบ PMT หรือ Proxy Means Test

จากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และอยู่ในกลุ่มค่าคะแนนความยากจนอยู่ในเกณฑ์ยากจนพิเศษ หรือ ครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ย 1,200 บาทต่อคนต่อเดือน

ขอบคุณที่มา : prachachat