เงื่อนไขสำคัญคนละครึ่งข้อใหม่ ใครมีอดรับ 3,000 บาท

คนละครึ่ง เฟส 3 โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 31 ล้านคน

จะได้รับสิทธิ์ภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 สำหรับค่าอาหาร

เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และค่าบริการ (นวด สปา ทำผม ทำเล็บ ค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ) ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่อง ดื่ ม แอลก อ อ ล์ ย  า สู บ

ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,500 บาทต่อคน

ในแต่ละรอบ รอบละ 3 เดือน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

ตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงินรวม 93,000 ล้านบาท

ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะช่วยเติมกำลังซื้อของประชาชน

โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นเงิน 186,000 ล้านบาท

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน มีดังนี้

มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย

อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น

ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th)

ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน), (ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com)

ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้