เช็คสิทธิประกันสังคม ม.40

มาตรการเยียวยา “ประกันสังคม มาตรา 40” สำหรับผู้มี “อาชีพอิสระ” ตามมติ ครม. ที่จะให้การเยียวยาแรงงานนอกระบบ หรือ อาชีพอิสระ ที่อยู่ใน 9 กลุ่มอาชีพ 13 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นเงิน 5,000 บาท โดยมีเงื่อนไข คือ จะต้องเข้าระบบประกันสังคม เป็น “ผู้ประกันตน ม.40” เสียก่อนนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 31 ก.ค.64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้ให้สัมภาษณ์โดยเปิดเผยถึงความจำเป็นที่จะต้องมาสมัครเข้าระบบประกันสังคมก่อน ก็เพื่อยืนยันตัวถึงพื้นที่ที่ประกอบอาชีพอยู่ เนื่องจากการเยียวยาครั้งนี้ เฉพาะกลุ่มแรงงานที่ประกอบอาชีพใน 13 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

“การสมัครเข้าสู่ระบบประกันสังคม เพื่อจะได้มีข้อมูล เช่น คนมีบ้านอยู่ จ.อุดรธานี แต่มาขับรถในกทม. ก็ต้องสมัครที่ กทม. หรือทำงานในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม เพื่อเราจะได้รู้” รมว.แรงงาน กล่าว

พร้อมกันนี้ได้แจ้งว่า การสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จะสมบูรณ์ตามกฎหมายได้คือต้องชำระเงิน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ต้องเสียค่าสมัครเพื่อให้เป็นผู้ประกันตนสมบูรณ์แบบ จึงขอให้ผู้ที่สมัครผ่าน www.sso.go.th อย่าลืมไปชำระเงิน เพื่อไม่พลาดการรับสิทธิ์

ขณะเดียวกัน ก็ได้อัพเดทความคืบหน้าของการจ่ายเงินเยียวยา แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 40 ว่า นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้สมัครวันที่ 14 ก.ค. จนถึง 31 ก.ค. 64 รวมแล้วกว่า 2.8 ล้านคน โดยแม้จะตัดยอดรายชื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาแล้ว แต่ได้ “ขยายเวลาการชำระเงิน” ที่ผู้สมัครจะต้องไปจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อยืนยันการเป็นผู้ประกันตนออกไป เพื่อให้ผู้สมัครใหม่มีเวลาไปจ่ายเงินได้ทัน ก่อนจะทำการรวมยอดและประมวลผลในวันที่ 2 ส.ค. 64

ทั้งนี้ นายสุชาติ ได้เปิดเผยถึงลำดับเวลา “ไทม์ไลน์การจ่ายเงินเยียวยา” ให้กลุ่มผู้ประกันตน ม.40 ว่า จะเริ่มต้นจากการที่ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ กับกระทรวงการคลัง จากนั้นจะมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมครม. ในวันอังคารที่ 10 ส.ค. 64

เมื่อผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม ครม. ก็จะทำเรื่องส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และโอนมาให้กระทรวงแรงงาน ก่อนจะทำการจ่ายเงินผ่าน “พร้อมเพย์” ที่ผูกกับบัตรประชาชน ซึ่งคาดว่าจะจ่ายได้ประมาณวันที่ 20 ส.ค. เป็นต้นไป

“สำนักงานประกันสังคม” ได้ตอบลูกเพจว่า จะโอนเงินได้ในวันที่ 24 ส.ค. 64

สำหรับ “แรงงานอิสระ” ที่เพิ่งสมัครเข้าระบบประกันสังคม ม.40 รายใหม่ และอยากทราบว่า ชื่อของตนเอง เข้าสู่ระบบประกันสังคมหรือยังนั้น

สำนักงานประกันสังคม ให้ข้อมูลว่า การสมัครเป็น “ผู้ประกันตนตาม มาตรา 40” จะมีสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย เมื่อจ่ายเงินสมทบงวดแรกแล้ว เท่านั้น

โดยผู้ประกันตนทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33,39 หรือ มาตรา 40 ต่างก็สามารถ ตรวจสอบสถานะ การเป็นผู้ประกันตนด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ผ่านระบบ อีเซอร์วิส ของประกันสังคม ผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคม คลิกที่นี่

หากมีข้อสงสัยสอบถามสายด่วนประกันสังคม 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ คุณสมบัติของ “แรงงานอิสระ” หรือผู้ประกอบ “อาชีพอิสระ” ที่จะสมัครประกันสังคม มาตรา 40 ได้มีดังนี้

– มีสัญชาติไทย

– อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

– แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ

– ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)

– ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)

– ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

– ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย000)

– ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

โดยผู้ประกันตน สามารถเลือกจ่ายเงินสมทบได้ 3 ทางเลือก ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ ที่แตกต่างกัน ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท : เจ็ บป่ว ย ทุพ พ ลภ าพ เสี ยชีวิ ต

ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท : เจ็บป่วย ทุ พ พ ลภา พ เสี ยชี วิ ต ชร าภาพ

ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท : เจ็บป่วย ทุ พพ ลภ าพ เสี ยชี วิต ชร าภา พ สง เ คร า ะห์บุ ต ร

ทั้งนี้ แต่ด้วยสถานการณ์โ ควิด-19 ที่กำลังระบ า ดหนัก และเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน จึงได้สั่งการให้ลดการจ่ายเงินสมทบ จากเดิมการจ่ายเงินสมทบ สำหรับ ประกันสังคมมาตรา 40 มีด้วยกัน 3 ทางเลือก คือ 70 บาท, 100 บาท และ 300 บาท แต่ในช่วงสถานการณ์โ ควิ ด ได้มีการปรับลดอัตราเงินสมทบ 40% เป็นเวลา 6 เดือน (1 ส.ค.64 – 31 ม.ค.65) เหลือเป็นเงินที่ต้องจ่ายสมทบ คือ 42 บาท, 60 บาท และ 180 บาท ตามลำดับ