เช็คสิทธิ รับ 2,000 บาท ได้ที่นี่

จากกรณีคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวย า สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน

นศ.อาชีวศึกษา เป็นหนึ่งกลุ่มที่อยู่ในมาตรการเยียวยานักเรียนด้วย โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชี้นักศึกษาในสังกัดสอศ.(ทั้งภาครัฐและเอกชน) ที่ลงทะเบียนเป็น นักศึกษาของสถานศึกษา ในศธ.02 ได้รับสิทธิ์ทุกคน

ผู้ปกครองตรวจสอบสิทธิ์กับสถานศึกษา

ทั้งนี้ผู้ปกครองที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์ สามารถตรวจสอบสิทธิ์กับสถานศึกษา

ช่องทางรับเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท

สอศ.ซักซ้อมแนวทางการรับเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาทผู้ปกครองตรวจสอบสิทธิ์กับสถานศึกษา

รับเงินที่สถานศึกษา

ให้สถานศึกษาจัดตารางเวลาการมารับเงินสด ตามความเหมาะสม เพื่อลดความแออัดในการมารับเงินของผู้ปกครอง และต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเสนอขออนุญาตหรือรายงานการดำเนินการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดก่อนดำเนินการ ** เนื่องจากจะเป็นการดำเนินการที่มีการมารวมกลุ่มกัน

ของคนจำนวนมาก

ให้มีหลักฐานการรับเงินสด ประกอบด้วย

1)ใบสำคัญรับเงิน

2)สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง*

(ที่เป็นผู้ปกครองตามการมอบตัวเข้าศึกษา)
*พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

รับเงินผ่านทางธนาคาร

สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง* (ที่เป็นผู้ปกครองตามการมอบตัวเข้าศึกษา)

สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่จะใช้รับเงิน
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สามารถ scan QR code เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม