เตรียมตัวกลุ่ม ม.39-40

สำหรับ ม.39 – 40 ที่ตอนนี้ ประชาชน หลายๆคนไม่ได้รับสิทธิ การช่วยเหลือ

แต่ตัวเองยืนยันว่าอยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบ ตอนนี้รั ฐบา ลประกาศวันยื่ นทบทวนสิท ธิแล้ว

เปิดแผนสองเยียวย าผู้ประกันตนมาตรา39และ40

สำหรับ ม.39-40 ที่กำลังกังวลว่าตัวเองอาจไม่ได้รับสิทธิช่วยเหลือ

ไม่ต้องกังวล ล่าสุดประกันสังคม เผยวันยื่ นท บทวนมาแล้ว

ที่เข้าเงื่อนไขรับเยียวย าทุกอย่าง แต่พลา ดสิทธ์

(29จังหวัดเยียวย า)เข้ามาขอทบทวนสิทธิได้ ตามช่องทางที่ทางประกันสังคมฯจัดไว้ให้

คาดเริ่มขอทบทวนสิทธิได้ในวันที่ 15กันยายน 64 นี้เป็นต้นไป