เตรียมรับเงินอีกคนละ 5,000 บาท [พัง]

ประชาชนชาวไทย เตรียมเฮ รัฐบาล ประกาศออกมาช่วยเหลือแล้ว

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกๆคน

โดยเมื่อวันที่ 25 พ.ค. เวลา 09.20 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา

ด้าน นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้

โดย พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว. กล่าวว่า

เรื่องการใช้ง บปร ะม าณ พ.ร.ก. กู้ เ งิ น 7 แสนล้านบาท

 

ซึ่งโครงการเยี ย ว ย า ต่างๆของรั ฐบ าลที่ผ่านมา

เช่น โครงการเราชนะ โครงการเรารักกัน โครงการคนละครึ่ง ถือเป็นโครงการที่ดี

แต่มุ่งหวังกร ะตุ้ นเศ รษ ฐกิ จเพียงอย่างเดียว

แต่ 1 ปีที่ผ่านมากลับมีประชาชนถู กดำ เ นิ น ค ดี ค ว า ม หลา ย ค ดี

และ ถู ก กล่ าวหาเรื่ องการข ายสิทธิของเขา เพราะเขาต้องการเงินไปใช้ห นี้ ต่างๆ

 

เช่น จ่ ายค่ าบ้าน ค่ าน้ำ ผ่อนรถ แต่ รั ฐ บ าลกลับให้เงินไปซื้ อของ ซื้ อขนม ซื้ อข้าวสาร อาหารแห้ง ซ้ำแล้วซ้ำอีก

ดังนั้น รั ฐบ า ลควรพิจารณาง บปร ะม าณกู้ เ งิ นที่จะออกมานี้ให้ดี

และต นขอเสนอให้ส่วนหนึ่งเป็นเงินสดแจกประชาชนคนละ5,000 บาท

เพื่อไปทำอย่างอื่นที่เขามีความต้ อ งก าร รวมถึงยังช่วยกร ะตุ้ นเศ ร ษฐกิ จได้อีกด้วย

 

ซึ่งรั ฐบ า ลต้องคิดถึงความต้ องก ารของประชาชนที่ได้รับผ ลก ร ะท บ

อย่าคิ ดว่าเงินจะหมุ นเงิ นวงรอบเท่าไหร่อย่างเดียว

จึงฝากถึงนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชน

ให้ตรงเ ป้ าและตร งใ จผู้ที่ได้รั บผ ลกร ะท บอย่างแท้จริง