เตรียมแจกอีกคนละ3000บาท

มาแล้วสำหรับมาตการเยียวยๅ ของรอบใหม่นี้

โดยจะให้ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส3 เพิ่ม 16 ล้านสิทธิ์ เริ่ม มิ.ย.นี้

ส่วนคนเก่า 15 ล้านที่ได้รับอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียน

แค่กดยิ นย อมรับเงื่ อนไ ข ย้ำทั้ง 4 โครงการเยี ยวย าเศ รษฐกิ จ

ในช่วงครึ่งปีหลัง ห้ามใช้สิทธิซ้ำกัน หรือ เลือกได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิ จการคลั ง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

กล่าวถึงการเ ปิ ดโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 หรือ คนละครึ่งเฟส 3

จำนวน 31 ล้านคน ว่า สำหรับการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 นั้น

คนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 1 และ 2 ไปแล้ว จำนวน 15 ล้านคน

ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่ต้องกดยิ นย อมตกลงรับเงื่ อนไ ขก่อน ถึงจะเข้าร่ ว มได้ ส่วนคนที่ไม่เคยเข้าร่ ว มมาก่อน

จะต้องมาลงทะเบียนเพิ่มเติม คาดว่าจะเ ปิ ดลงทะเบียนภายในเดือนมิถุนายนนี้

โดยมีเป้ าหม ายเพิ่มอีก 16 ล้านคน

เมื่อวันที่วันนี้ 5 พ.ค.ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการ คนละครึ่งเฟส 3 เพื่อจ่าย เยี ย วย า

ให้แก่ผู้ได้รับผ ลกร ะท บจาก C V1 9 ร ะลอ กล่าสุด (เมษายน 2564) โดยรัฐบาลจะจ่ ายเยี ยวย าคนละ 3,000 บาท 31 ล้านคน วงเงินกว่า 9 หมื่นล้านบาท แล้วจะเ ปิ ดให้ลงทะเบียนวันไหน

1. ใครมีสิทธิ์ในโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 บ้าง

สำหรับกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ต้องมีคุณสมบัติตามนี้ คือ เป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

2. อัพเดท คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนวันไหน?

ล่าสุด.. นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุว่า คนละครึ่งเฟส 3 นี้ จะให้สิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ แบ่งเป็น

2.1) ผู้มีสิทธิ์คนละครึ่งรายเดิม (เฟส1, เฟส2) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ คนละครึ่ง เฟส 1 และเฟส 2 ที่ผ่านมา ทั้งหมด 15 ล้านคนนั้น

กลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ รัฐจะให้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 โดยอั ตโ น มั ติ แต่จะต้องมีการ กดยื นยั น รับสิทธิ์ ในแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

ว่า ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ต่อหรือไม่ หากกดปุ่มยื นยั น ระบบก็จะทำการเ ติ มเงินเข้าเป๋าตังให้เหมือนเดิม

2.2) คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนรายใหม่อีก 16 ล้านคน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ คนละครึ่ง มาก่อน กลุ่มนี้กระทรวงการคลังจะเ ปิ ดให้ลงทะเบียนอีก 16 ล้านสิทธิ์

ซึ่งค าดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ภายในเดือนมิถุนายน 2564 และจะเริ่มใช้จ่ ายเ งิ นเยี ยวย ารอบใหม่ได้ในเดือนกรกฎาคม 2564

3. ระยะเวลาโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ยาวนานขึ้น รัฐบาลออกแบบโครงการ คนละครึ่ง ในระยะ 3 นี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนภ ายใ นระยะเวลา 6 เดือน

คือ กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 โดยสามารถอ นุมั ติได้เร็วเนื่องจากมีฐ านข้ อมู ลเดิมอยู่แล้ว จะเป็นโครงการที่ช่วยปร ะค องกำลังซื้ อในช่วงไตรมาสที่ 3 – 4 ของปีนี้

4. คนละครึ่งเฟส 3 ใช้วงเงิน 93,000 ล้านบาท ทีมเศร ษฐกิ จของรั ฐบา ลได้หารือกันและได้ข้อสรุปว่า โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 จะมีการใช้วงเงินทั้งหมดประมาณ 93,000 ล้านบาท

โดยรัฐบาลจะจ่ายเยี ย วย าคนละ 3,000 บาท ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ราว 31 ล้านคน ให้สิทธิ์ใช้จ่ ายที่รั ฐจะส มท บได้วันละไม่เกิน 150 บาทต่อวัน

อย่างไรก็ตาม โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน ให้สิทธิ์ใช้จ่ายที่รั ฐจ ะส มท บได้วันละไม่เกิน 150 บาท วงเงินไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

รวมงบประมาณ 93,000 ล้านบาท ใช้จ่ ายช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

ส่วนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.65 ล้านคน และโครงการเพิ่มกำลังซื้ อให้ผู้ต้ องก ารความช่วยเหลือพิเศษ 2.5 ล้านคน รั ฐบ าลจะโอ นเงินเพิ่มให้เดือนละ 200 บาท

เป็นเวลา 6 เดือน รวม 1,200 บาท ขณะที่โครงการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ เป้าหมาย 4 ล้านคน มีเป้าหมายเพื่อกร ะตุ้ นการใช้จ่ ายของกลุ่มผู้มีกำลังซื้ อ

โดยรั ฐบ าลจะสนับสนุนคูปองเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ให้สูงสุด 7,000 บาทต่อคน โดยมาตรการนี้ จะเป็นมาตรการที่ดึ งเงิน

ในกระเป๋าของผู้ที่มีร ายได้ปานกลางถึงระดับสูง เพื่อให้เ ม็ ดเงินมีส่วนเข้าไปกร ะตุ้ นการบริโภคภ ายใ นประเทศ

โดยจะต้องใช้จ่ ายเงินซื้ อสินค้าและบริการก่อน จากนั้น รั ฐจะคืนส่วนหนึ่งราว 10-15% ของเงินที่ใช้จ่ ายเข้าไปในแอพลิเคชั่นเป๋าตัง

ดังนั้น หากผู้ร่วมโครงการต้ องก ารได้เงินคื นมาเต็ม 7 พันบาท ก็ต้องใช้จ่ ายเงินระดับหนึ่งหรือหลายหมื่นบาท ทั้ง 4 มาตรการนี้มีเป้าหมายให้คนเข้าร่วมได้ 51 ล้านคน

สำหรับ โครงการเราชนะ เป็นการขยายว งเงินช่วยเหลือให้ประชาชนอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

เริ่มโ อ นเงินรอบใหม่ให้แล้วในวันพฤหัสบดีที่ 20 และ วันที่ 27 พ.ค. 64 สำหรับผู้ที่ใช้ผ่านแอปเป๋าตัง ส่วนผู้ที่ใช้ผ่านบัตรประชาชน จะได้รับในวันศุกร์ที่ 21 และ 28 พ.ค.64

โดยจะสามารถใช้จ่ ายสิ้ นสุ ดได้ในวันที่ 30 มิ.ย.64 โครงการ ม.33 เรารักกัน เป็นการขยายเพิ่ มว งเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท

เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จะเริ่มโ อ นเงินรอบใหม่ ในวันที่จันทร์ที่ 24 และ 31 พ.ค.64 โดยมีระยะเวลาการใช้จ่ ายสิ้ นสุ ดในวันที่ 30 มิ.ย.64