เปิดเช็กสิทธิผ่านเเอปฯ รับเราชนะ 9,000 บาท

11 พ.ค. ที่ผ่านมา มติเห็นชอบให้สนับสนุนวงเงินสิทธิเพิ่มเติมให้แก่ผู้ได้รับสิทธิภายใต้โครงการเราชนะ โดยเงื่อนไขต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการเราชนะ
ขยายสิทธิจาก คนละ 7,000 บาท เป็น 9,000 บาท

โดยให้สิทธิ์เพิ่มอีกคนละ 2,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ให้คนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ เงิน

ประชาชนจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิตามช่องทางที่เคยได้รับของแต่ละกลุ่มโดยอัตโนมัติ ทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประชาชน ช่องทางรับเงินกลุ่มเปราะบาง

กลุ่มที่รับสิทธิผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันพฤหัสบดีที่ 20 และ 27 พฤษภาคม 2564
กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือกลุ่มเปราะบาง หรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 21 และ 28 พฤษภาคม 2564
วงเงินสิทธิ์ที่ได้รับสนับสนุนเพิ่มเติมดังกล่าวสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

กระทรวงการคลังย้ำว่า สำหรับประชาชนกลุ่มรับสิทธิผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หากถอนการติดตั้ง (Uninstalling) แอปพลิเคชันเป๋าตังไปแล้ว สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ ได้จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการฯ