เปิดเช็คสิทธิเพิ่ม กลุ่ม ม.39-40

สำนักงานประกันสังคมให้ยื่นสมัครถึงวันไหนขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน รับเงินเยียวย า 5,000 บาท

ครม. ได้อนุมัติมาตรการเยียวย า โดยให้ผู้ประกันตนในพื้นที่สีแดงเข้ม 19 จังหวัด สามารถลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

สมัครและชำระเงินสมทบ ภายใน 24 สิงหาคม 64 นี้ เพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก ประกันสังคมและรับเงินเยียวย า จำนวน 5,000 บาท

สำหรับ 19 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 มีดังนี้

ฉะเชิงเทรา
นครนายก
เพชรบูรณ์
สมุทรสงคราม
ชลบุรี

นครราชสีมา
ระยอง
สระบุรี
พระนครศรีอยุธย า
ประจวบคีรีขันธ์

ราชบุรี
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
ปราจีนบุรี
ลพบุรี

อ่างทอง
ตาก
เพชรบุรี
สิงห์บุรี

มาตรา 40 หรือผู้ประกันตนโดยอิสระ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1. ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 65 ปี ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนมาตรา 39 และไม่เป็นบุคคลที่ยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม

2. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม

3. เป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้พิการให้ระบุลักษณะหรืออาการของผู้พิการ ยกเว้นผู้พิการทางสมองหรือสติปัญญา

ส่วนคนต่างด้าว ที่จะสามารถสมัครมาตรา 40 ได้

1. ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 65 ปี ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนมาตรา 39 และไม่เป็นบุคคลที่ยกเว้นตามกฏหมายประกันสังคม

2. เป็นคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีถิ่นที่อยู่ หรือได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร ที่มี “บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย” ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 สามารถขึ้นทะเบียนได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2555

3. หากเป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้พิก ารให้ระบุลักษณะหรืออาการของผู้พิการโดยละเอียด ยกเว้นผู้พิก ารทางสมองหรือสติปัญญา

ลดอัตราจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ล่าสุดพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยลดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เป็นเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 มกราคม 2565) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 ลดเหลือ 42 บาทต่อเดือน ตั้งแต่งวดวันที่ 1 ส.ค.64 – 31 ม.ค.65 (เดิมจำนวน 70 บาทต่อเดือน)

ทางเลือกที่ 2 ลดเหลือ 60 บาทต่อเดือน ตั้งแต่งวดวันที่ 1 ส.ค.64 – 31 ม.ค.65 (เดิมจำนวน 100 บาทต่อเดือน)

ทางเลือกที่ 3 ลดเหลือ 180 บาทต่อเดือน ตั้งแต่งวดวันที่ 1 ส.ค.64 – 31 ม.ค.65 (เดิมจำนวน 300 บาทต่อเดือน)

ช่องทางการชำระเงิน

1.เคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย,กรุงศรีอยุธยา,ธ.ก.ส.

2. หน่วยบริการ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11,โลตัส,Big C

3.ตู้บุญเติม Shopeepay

4.สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา.

เช็คสิทธิรับเงินช่วยเหลือ ที่นี้